U cilju povećanja stepena stručne osposobljenosti Roma i Egipćana i povećanja aktivnog učešća mladih pripadnika RE populacije u procesima rada državne uprave, Vlada Crne Gore objavila je javni poziv studentima i studentkinjama romske i egipćanske zajednice za stažiranje u Državnoj Upravi.

Pravo na prijavu za stažiranje mogu ostvariti samo studenti i studentkinje pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju treću ili četvrtu godinu studija na fakultetima Univerziteta Crne Gore, odnosno akreditovanom univerzitetu ili fakultetu u Crnoj Gori.

II POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Kompletan i adekvatno popunjen prijavni formular;
2. Potvrda o studiranju (sa treće ili četvrte godina studija);
3. Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA:

Ponedeljak, 26. februar 2021. godine, do 15.00 časova.

IV OSTALE INFORMACIJE:

Ukupno trajanje stažiranja je tri (3) mjeseca, počev od 8. marta 2021. godine.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.
Rang lista prihvaćenih aplikacija pravi se na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara u roku predviđenim Javnim pozivom i nije predviđena provjera sposobnosti i vještina.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 26. februara 2021. godine u zatvorenoj koverti na adresu:

Vlada Crne Gore, Kabinet predsjednika Vlade, Savjetnici Maidi Gorčevič, Ul. Karađorđeva b. b. 81000 Podgorica
Sa naznakom: prijava na javni poziv

Kontakt osoba: Maida Gorčević, savjetnica predsjednika Vlade za manjine
Broj telefona: 020/482-878
Email: maida.gorcevic@gsv.gov.me