Ministartsvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa Zakonom o koncesijama, dalo je na javnu raspravu donošenje Nacrta Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu.

Ministarstvo poziva sve građane, državne organe, mjesne zajednice, nevladine organizacije, pravna lica i preduzetnike i druge zainteresovane subjeke da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt ovog plana dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi.
Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade Crne Gore.Javna rasprava trajaće u periodu od 30. decembra 2022. godine do 31. januara 2023. godine.