Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, raspisuje konkurs za radno mjesto – saradnik/ca u nastavi, za honorarno angažovanje 4 (četiri) saradnika u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, na određeno vrijeme – za studijsku 2022/23. godinu na Osnovnim akademskim studijama: Fizička kultura i zdravi stilovi života i Sportski treneri i novinari Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i na nematičnim fakultetima, za grupu predmeta u naučnoj oblasti Sportske nauke.

Konkurs je raspisan 30.09.2022.

Uslovi:
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti fizičke kulture, kao i da ispunjava posebne uslove utvrđene članom 75 Zakona o visokom obrazovanju Univerziteta Crne Gore:
-student master studija iz oblasti Fizičke kulture koji je završio osnovne ili specijalističke studije sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50)
-student doktorskih studija iz oblasti Fizičke kulture koji je završio master studije sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50), lice koje je steklo naučno zvanje doktor nauka iz oblasti Fizičke kulture.
Potrebna dokumentacija:
– Prijava na konkurs
– Curriculum Vitae (CV)
– dokaz o završenom nivou i vrsti obrazovanja i prosječnoj ocjeni
-dokaz o statusu studenta master ili doktorskih studija
– uvjerenje o državljanstvu
– fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
– dokaze o ispunjenosti bližih uslova za izbor u zvanje saradnik u nastavi.
Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.
Prijave na konkurs sa pisanim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje: ul. Vuka Karadžića 83, Nikšić.
Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona: 040/235-207