Oglas za posaooglas za posao

EPCG AD Solar gradnja je 30.01.2023. raspisala konkurs za posao organizatora/ke protokola. Radno vrijeme je puno. Rad je na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, a obavezno je radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci. Konkurs je otvoren 30 dana od dana raspisivanja.

Uslovi za prijem:
-Diploma o završenom VII1/VII2 nivou kvalifikacije
– Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 300 (ECTS) kredita, društveni ili tehnički fakultet;
– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad; – Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta;
– Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti.
Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Radno vrijeme – 8 časova. Mjesto rada: Nikšić. Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. Prijavu slati, u zatvorenoj koverti, na adresu EPCG SOLAR GRADNJA D.O.O. Nikšić, ul.Podgorički put bb, Nikšić.
Kontakt telefon
068/011-232