Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Sekretarijat izvršnog direktora raspisuje oglas za koordinatora/ku zvršnog direktora za startegiju i upravljanje poslovnim rizicima. Konkurs je otvoren 29. 07. 2022. godine i traje pet dana. Potreban je jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom.

Uslovi za prijem na radnom mjestu: Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 300 (ECTS) kredita, društveni ili tehnički fakultet VSS društvenog smjera, VSS tehničkog smjera, magistar nauka; Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 3 godine; Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta, Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti. Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, i isti ne mogu biti stariji od šest mjeseci. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, Direkcija za ljudske resurse. Radno vrijeme je 8 časova i mjesto rada je Nikšić.

Kontakt telefon: 040/204-277