Vladimir Pešić pred­sjed­nik Na­uč­nog od­bo­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Gore kazao je da je u ča­so­pi­su „Oce­a­no­lo­gi­cal and Hydro­bi­o­lo­gi­cal Stu­di­es” ob­ja­vio rad sa ot­kri­ćem 13 vr­sta no­vih vo­de­nih stje­ni­ca (škor­pi­ja) u fa­u­ni Cr­ne Go­re. Prema navodina dnevnog lista Dan Pe­šić kaže da je nji­ho­va eko­lo­gi­ja u iz­vo­ri­ma cen­tral­nog di­je­la Cr­ne Go­re i da su auto­ri on i pro­fe­sor Bo­gić Gli­go­ro­vić.

– Vo­de­ne stje­ni­ce su ve­o­ma zna­čaj­na gru­pa vo­de­nih or­ga­ni­za­ma ko­ji na­se­lja­va­ju sve ti­po­ve slat­kih vo­da. Ve­li­ki broj ži­vi na po­vr­ši­ni vo­de, a ne­ke vr­ste vo­de­nih stje­ni­ca po­zna­te kao „vo­de­ne škor­pi­je” mo­gu do­sti­ći i 50 mi­li­me­ta­ra. Is­tra­ži­va­nja su ura­đe­na u okvi­ru pro­jek­ta ana­li­ze bi­o­di­ver­zi­te­ta i eko­lo­gi­je cr­no­gor­skih iz­vo­ra. Ova is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da je čak 36 od­sto iz­vo­ra na pod­ruč­ju cen­tral­nog i ju­žnog di­je­la Cr­ne Go­re bi­lo iz­lo­že­no ne­kom uti­ca­ju an­tro­po­ge­nih ak­tiv­no­sti. Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da čak 16 od­sto iz­vo­ra pre­su­šu­je u jed­nom di­je­lu go­di­ne što uka­zu­je na osje­tlji­vost ovih je­din­stve­nih sta­ni­šta na kli­mat­ske pro­mje­ne. Do­bi­je­ni re­zul­ta­ti su po­ka­za­li da su iz­vo­ri naj­če­šće ugro­že­ni tip eko-si­te­ma u cen­tral­nom i ju­žnom di­je­lu Cr­ne Go­re i uka­za­li na za­šti­tu ovih sta­ni­šta. U ne ta­ko da­le­koj pro­šlo­sti, u cen­tru sva­kog se­la u obla­sti sta­re Cr­ne Go­re na­la­zio se iz­vor oko ko­ga se prak­tič­no od­i­gra­vao „ži­vot” – da­nas su ti iz­vo­ri uglav­nom de­va­sti­ra­ni ne­plan­skim kap­ti­ra­njem, pro­mje­nom na­mje­ne i osta­lim ob­li­ci­ma ljud­skih ak­tiv­no­sti – re­kao je Pe­šić.