e-VIVA projeka, Druga generacija studenata, obuka
Druga generacija studenata otpočela je obuku u okviru Erasmus + projekta za jačanje društvenih i ličnih kompetencija kao što su kreativnost, komunikativnost i timski rad koje poslodavci sve više traže tokom zapošljavanja.
Riječ je o projektu koji je već edukovao prvu generaciju od 14 studenata, a koji se realizuje pod nazivom Jačanje i provjera servisno orjentisanih kompetencija u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana (e -VIVA)
Projektom je predviđena dvosedmična obuka 10 studenata Univerziteta Crne Gore, uglavnom sa Mašinskog fakulteta, na Univerzitetu u Skoplju na temu razvoja socijalnih, personalnih i organizacionih kompetencija značajnih za rad u poslovnom okruženju.
Studenti Univerziteta Crne Gore su u prilici da kroz e-VIVA projekat steknu ove kompetencije i dobiju međunarodno priznate sertifikate. E-Viva projekat promoviše “blended learning” bazirano ne samo na F2F (face to face) učenju već i na web-orjentisanom učenju kao i učenju kroz praksu i stažiranje u izabranim poslovnim okruženjima.
Kroz E-VIVA projekt se razvijaju inovativni trening moduli orjentisani na razvoj društvenih, ličnih i socijalnih kompetencija koji se u odredjenoj mjeri integrišu u postojeće nastavne planove i programe. E-VIVA partneri iz EU zemalja pružaju podršku u razvoju ovih modula učenja i razvoju kompetencija kod studenata.