Džu­di­sti Aka­de­mi­ka po­no­vo su bi­li bez prem­ca na Ku­pu mi­mo­ze. Nik­ši­ća­ni su u ne­dje­lju u SC „Iga­lo” u kon­ku­ren­ci­ji 630 uče­sni­ka iz 37 klu­bo­va iz Sr­bi­je, Ma­ke­do­ni­je, Hr­vat­ske, Re­pu­bli­ke Srp­ske i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne uze­li 121 bod i da­le­ko iza se­be osta­vi­li su­gra­đa­nje iz Tre­bje­se (57). Tre­će­pla­si­ra­ni Ko­do­kan iz Pod­go­ri­ce je sa­ku­pio 49 bo­do­va.

U kon­ku­ren­ci­ji dje­ča­ka pr­vo mje­sto je pri­pa­lo Aka­de­mi­ku sa osam bo­do­va, dok je Her­ce­go­vac kod dje­voj­či­ca sa­ku­pio 14 bo­do­va. Kod po­le­tar­ki je naj­bo­lji bio Ju­do Jin (Pod­go­ri­ca) sa de­vet bo­do­va, kod mla­đih pi­o­ni­ra pod­go­rič­ka Go­ri­ca (18), pi­o­nir­ki do­ma­će Iga­lo (14), ka­de­ta Fa­mos (18), a Aka­de­mik je osva­jao pe­ha­re u kon­ku­ren­ci­ja­ma ka­det­ki­nja, ju­ni­or­ki, sta­ri­jih pi­o­nir­ki i sta­ri­jih pi­o­ni­ra.
Do­ma­ći­ni tak­mi­če­nja, džu­di­sti Iga­la osvo­ji­li su 16 me­da­lja i za­u­ze­li osmo mje­sto u ge­ne­ral­nom pla­sma­nu. Bli­sta­li su šam­pi­o­ni u kon­ku­ren­ci­ji dje­voj­či­ca Ni­ko­li­na Ko­kot (do 20 kg), po­le­ta­ra­ca Pe­tar Mi­lo­vić (do 22 kg), mla­đih pi­o­ni­ra Ni­ko­li­na Ču­bri­lo (do 25 kg), Ni­ko­li­na Ko­kot (do 28 kg), Bo­ja­na Crn­ko­vić (do 56 kg). Sre­br­na od­lič­ja su pri­pa­la po­le­tar­ci­ma Lu­ki Bra­jo­vi­ću (do 50 kg), pi­o­nir­ka­ma Ni­ko­li­ni To­ma­še­vić (do 25 kg), Ma­ri­ji Sje­klo­ći (do 48 kg), dok su bron­ze osvo­ji­li dje­ča­ci Stra­hi­nja Mu­ri­šić, Fi­lip Ta­dić (do 19 kg), Ne­ma­nja Cmi­lja­nić (do 42 kg), dje­voj­či­ce Rad­mi­la Va­vić (do 25 kg), An­dra Vu­če­tić (do 32 kg), po­le­tar­ci Lu­ka To­ma­no­vić (do 46 kg), mla­đa pi­o­nir­ka An­drea Vu­če­tić (do 48 kg) i sta­ri­ja pi­o­nir­ka Ma­ri­ja Sje­klo­ća (do 32 kg)