Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu i negativno na pravilnost.

 

Kolegijum DRI, kojim je rukovodio predsjednik Senata Milan Dabović, uradio je finansijsku i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu.

 

“Finansijskom revizijom utvrđeno je da ostale prihode u Predlogu zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu treba uvećati u iznosu od 76,86 hiljada EUR, za isti iznos smanjiti primitke od prodaje imovine i korigovati gotovinski deficit, tako da iznosi 426,08 miliona EUR”, navodi se u izvještaju.

 

Istovremeno, revizijom je utvrđeno da je potrebno umanjiti neto povećanje neizmirenih obaveza u iznosu od 89,15 hiljada EUR i shodno tome, koriguje se modifikovani gotovinski deficit na iznos 440,24 miliona EUR.

 

“Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Državni trezor nije u potpunosti uskladilo vođenje Glavne knjige trezora sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština”, rekil su iz DRI-ja.

 

Isto tako, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja kroz sistem Glavne knjige trezora nije u cjelosti obezbijedilo evidenciju stanja finansijske imovine (klasa1), kao ni evidenciju obaveza (klasa2) u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

 

Revizijom pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu je utvrđeno da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

 

DRI je, u izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, dala ukupno 74 preporuke, od čega je sedam sistemskih preporuka.

 

“Preporučuje se Skupštini da razmotri mogućnost da godišnjim zakonom o budžetu uvede normu kojom se zabranjuje preusmjeravanje sredstava sa pozicije kamata na druge izdatke”, navodi se u saopštenju.

 

Iz DRI su rekli da se, imajući u vidu da je način finansiranja Morskog dobra, Veterinarske komore i veterinarskih ambulanti i Fonda za zaštitu životne sredine utvrđen i usklađen sa zakonima, predlaže da nadležna ministarstva preispitaju postojeća zakonska rješenja i razmotre mogućnost da se navedena pravna lica, koja su dio sistema finansiranja po osnovu javnih prihoda, finansiraju kroz sistem budžeta Crne Gore.

 

“Potrošačke jedinice su dužne da u zakonom predviđenom roku plaćaju dospjele obaveze nastale po osnovu sudskih presuda, sudskih rješenja i rješenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova u cilju izbjegavanja nastanka dodatnih troškova prinudnog izvršenja. Takođe, preporučuje se da sve potrošačke jedinice, prilikom planiranja budžeta, obezbijede usaglašeno stanje neizmirenih obaveza sa Zaštitnikom imovinsko – pravnih interesa Crne Gore i isto prezentiraju Ministarstvu finansija i socijalnog staranja”, rekli su iz DRI.

 

Potrošačke jedinice su dužne da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, a u cilju izbjegavanja nastanka dodatnih troškova prinudnog izvršenja po osnovu sudskih presuda, sudskih rješenja i rješenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova planiraju sredstva kojima će se izvršavati ove obaveze u zakonom utvrđenom roku.

 

“DRI skreće pažnju da je potrebno da predlagači zakona usaglašavaju nomenklaturu prihoda sa njihovom ekonomskom suštinom. DRI skreće pažnju na član Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti gdje treba preispitati hijerarhiju nadležnosti u vezi korišćenja sredstava stalne i tekuće rezerve”, navodi se u izvještaju.

 

DRI je uradila kontrolu realizacije preporuka datih u izvještaju DRI o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu. Na osnovu nalaza utvrđenih revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, DRI je utvrdila da je realizovano 12 preporuka, 23 nijesu realizovane, sedam djelimično, dok je u toku realizacija dvije preporuke.

Izvor : Mina biznis