Ministarstvo ekonomije

Ministarstvo ekonomije u okviru programa za zaštutu intelektualne svojine, nije uskladilo poslovanje sa zakonima o porezu na dohodak fizičkih lica, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i državnim službenicima i namještenicima. Uz to, treba na valjan način da planira koliko godišnje treba novca za program zaštite intelektualne svojine.

To je konstatovala Državna revizorska institucija (DRI) u izvještaju gdje je dala pozitivno mišljenje na prošlogodišnje poslovanje Ministarstva ekonomije za program zaštite intelektualne svojine i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti jer je utvrđeno da ministarstvo nije finansijske transakcije i poslovne aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladilo sa zakonima i drugim propisima.
Zaštita intelektualne svojine u sastavu je Ministarstva ekonomije od 2017. godine, a prije toga je to bio samostalan organ.
Stav DRI je da Ministarstvo ekonomije treba da uradi podrobnu analizu podataka o preusmjeravanjima novca u toku godine i obrazloženja zahtjeva za dodjelom novca na početku godine, a u cilju donošenja zaključka o politici planiranja potrebnog za program zaštita intelektualne svojine za narednu budžetsku godinu. Ministarstvom ekonomije prethodne četiri godine je rukovodila ministarka Dragica Sekulić.
Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo ne podnosi Poreskoj upravi obrasce IOPPD u skladu sa zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, što je potrebno. Utvrđeno je da je Ministarstvo ekonomije angažovalo lica po ugovoru o djelu za poslove koji su domena redovnih poslova u okviru programa – zaštita intelektualne svojine. Za ugovore o djelu je obračunat i plaćen porez na dohodak, ali nijesu obračunat i plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, što je Ministarstvo ekonomije bilo dužno da učini prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Preporuka je da se otklone te nepravilnosti.
Ministarstvo u roku od 30 dana po dostavljanju konačnog izvještaja treba da dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju preporuka, a da u roku od šest mjeseci izvijesti DRI o preduzetim radnjama.