Horoskophoroskop

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju.

Pred vama je dnevni horoskop.

 • Ovan

  Oče­ku­je vas izne­na­d­no po­slov­no pu­to­va­nje, ali će vam ono do­ne­ti uspe­šan po­slov­ni do­go­vor. Pro­ši­re­nje kru­ga sa­ra­d­ni­ka. Za­jed­no s par­t­ne­rom pre­va­zi­ći će­te je­dan du­go­tra­jan pro­blem ko­ji vam je za­da­vao gla­vo­bo­lju. Po­tru­di­te se da bu­de­te od­go­vor­ni­ji pre­ma se­bi i svom zdra­vlju.

 • Bik

  Pla­ne­tar­ni aspe­k­ti mo­gu da uspo­re te­m­po va­šeg po­slo­va­nja. Mo­gu­ći su za­stoj i ka­šnje­nje upla­te. Ovaj dan mo­že obe­le­ži­ti nes­po­ra­zum u raz­go­vo­ru s par­t­ne­rom. Ima­te ose­ćaj kao da go­vo­ri­te ra­zli­či­tim je­zi­ci­ma. Va­žno je da po­ve­de­te ra­ču­na o svo­jim na­vi­ka­ma, da se od­ma­ra­te, da se ču­va­te.

 • Blizanci

  Va­ša po­slov­na sa­ra­d­nja sa inos­tran­stvom mo­že da kre­ne ne­že­lje­nim to­kom. Mo­gu­će su neo­če­ki­va­ne pre­pre­ke. Ovaj pe­riod vam do­no­si preo­se­tlji­vost i ne­su­gla­si­ce s par­t­ne­rom zbog kri­ze po­ve­re­nja iz­me­đu vas. Po­tru­di­te se da ide­te na re­dov­ne le­ka­r­ske kon­tro­le i da pra­ti­te kr­v­nu sli­ku.

 • Rak

  Da­nas do vas mo­gu do­pre­ti ne­ke sple­t­ke va­šeg sa­ra­d­ni­ka, od ko­jeg to ni­ste oče­ki­va­li. Ve­r­bal­ni ko­n­fli­kt. Vaš par­t­ner igra igru vru­će-hla­d­no, i to vam se ne do­pa­da. Iz­me­đu vas mo­že da do­đe do ne­su­gla­si­ca. Ima­će­te pro­ble­me i s gla­vo­bo­ljom, s če­stim mi­gre­na­ma.

 • Lav

  Po­vo­lj­ni aspe­k­ti u va­šem po­lju ka­ri­je­re do­ne­će vam uspe­šnu reo­r­ga­ni­za­ci­ju po­slo­va­nja. Na­pre­dak u ka­ri­je­ri. Slo­bod­ne La­vo­ve oče­ku­je po­znan­stvo s veo­ma pri­vla­č­nom oso­bom u zna­ku Vo­do­li­je ili Va­ge. Zdra­vlje vam je osla­blje­no, pa se po­tru­di­te da vo­di­te vi­še ra­ču­na i da ma­lo sma­nji­te na­po­ran te­m­po.

 • Devica

  At­mo­s­fe­ru ovog da­na na po­slu mo­gu obe­le­ži­ti ne­su­gla­si­ce s ko­le­ga­ma ili sple­t­ke. Ču­va­j­te se ma­ni­pu­la­ti­v­nih oso­ba. Uspe­šno će­te pre­va­zi­ći je­dan sta­ri pro­blem u od­no­su s va­šim par­t­ne­rom. Sle­di pe­riod da­lje sta­bi­li­za­ci­je. Sklo­ni ste ne­sa­ni­ci, pro­ble­mi­ma s ne­r­vo­zom i sa psi­hom.

 • Vaga

  Reo­r­ga­ni­za­ci­ja po­slo­va­nja odra­zi­će se i na va­šu ra­d­nu po­zi­ci­ju. Usko­ro će­te do­bi­ti do­dat­ne na­dle­žnos­ti. Slo­bod­ne Va­ge okru­že­ne su bro­j­nim udva­ra­či­ma. Oče­ku­je vas sa­sta­nak na ko­jem ne­će­te odo­le­ti ša­r­mu jed­nog La­va. Mo­gu­ća je sla­bost or­ga­ni­z­ma, ma­la­k­sa­lost, vr­to­gla­vi­ca.

 • škorpija

  Nei­zve­sna si­tua­ci­ja u okvi­ru no­ve po­slov­ne sa­ra­d­nje da­nas mo­že da vam za­da gla­vo­bo­lju. Oče­ku­je vas va­žan po­slov­ni sa­sta­nak. Ovaj pe­riod vam do­no­si mo­gu­ć­nost ob­na­vlja­nja ve­ze sa oso­bom iz va­še pro­šlos­ti. Oče­ku­j­te po­te­n­ci­jal­ne pro­ble­me ko­ji su ve­za­ni za kr­v­ni pri­ti­sak.

 • Strelac

  Ključ uspe­ha u ovom pe­rio­du je sa­vr­še­na or­ga­ni­za­ci­ja i po­što­va­nje prio­ri­te­ta. Ura­di­te pr­vo ono što je na­j­va­žni­je. Bu­di­te real­ni­ji u oče­ki­va­nji­ma od oso­be s ko­jom ste tek po­če­li da se vi­đa­te. Ni­ko ni­je sa­vr­šen. Ma­k­si­mal­no se opu­sti­te i izbe­ga­va­j­te stre­sne si­tua­ci­je.

 • Jarac

  Oba­zri­vo upra­vlja­j­te no­v­cem jer pos­to­ji ve­li­ka mo­gu­ć­nost da do­đe do ka­šnje­nja va­žne upla­te. Pri­pre­mi­te re­ze­r­v­ni plan. Vaš od­nos s par­t­ne­rom pro­la­zi kroz te­st fa­zu. Mo­gu­ća je kri­za po­ve­re­nja iz­me­đu vas. Mo­že­te bi­ti za­do­vo­lj­ni oko­l­nos­ti­ma na po­lju zdra­vlja.

 • Vodolija

  Po­če­tak ra­da na no­vom pro­je­k­tu ili na ra­d­nom me­stu ko­je po­dra­zu­me­va no­ve na­dle­žnos­ti. Vaš od­nos s par­t­ne­rom nai­la­zi na sta­ri pro­blem ko­ji se ti­če kri­ze po­ve­re­nja. Neo­p­ho­dan je iskren raz­go­vor. Mo­že ma­lo vi­še da vam sme­ta hla­d­no­ća, pa je za­to va­žno da se uto­plja­va­te.

 • Ribe

  Ovaj dan obe­le­ži­će izne­na­d­no po­slov­no pu­to­va­nje, po­slov­ni sa­sta­nak, ko­ji će vam do­ne­ti fi­nan­si­j­ski uspeh. Vaš od­nos s par­t­ne­rom kao da sta­g­ni­ra. Že­li­te da uve­de­te ne­što no­vo što će pro­bu­di­ti sta­ri žar. Vo­di­te ra­ču­na o ci­r­ku­la­ci­ji, to bi mo­gla da vam bu­de sla­ba ta­č­ka.