Horoskop

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju.
Pred vama je dnevni horoskop.

 • Ovan

  Da­nas mo­že do­ći do za­sto­ja u pre­go­vo­ri­ma i ote­ža­ne ko­mu­ni­ka­ci­je na po­slu. Nes­po­ra­zu­mi i ne­po­ve­re­nje mo­gu stvo­ri­ti at­mo­s­fe­ru di­sta­n­ce i otu­đe­nos­ti iz­me­đu vas i par­t­ne­ra. Da bi­ste to spre­či­li, po­ku­ša­j­te da raz­go­va­ra­te otvo­re­no s njim. U su­pro­t­nom, mo­že do­ći do pre­ki­da. Ču­va­j­te se vi­ru­sa.

 • Bik

  Pri­pre­mi­te re­ze­r­v­ni plan! Da­nas mo­že­te odlo­ži­ti va­žan deo po­sla jer su mo­gu­ća za­ka­šnje­nja va­žne upla­te. Sve vi­še vam se do­pa­da oso­ba ko­ja ni­je slo­bod­na. Neo­do­lji­va pri­vla­č­nost uru­ša­va va­še pri­n­ci­pe. Pre­da­j­te se svo­jim ose­ća­nji­ma, bez ve­ćih oče­ki­va­nja. Ose­tlji­vost gr­la.

 • Blizanci

  Mo­gu­ći su nes­po­ra­zu­mi s ko­le­ga­ma, kao i za­stoj u oba­vlja­nju va­žnog po­sla. Bu­di­te sa­da di­plo­ma­ta i po­ku­ša­j­te da sma­nji­te ten­zi­ju. Ni­je vre­me da do­ka­zu­je­te ko­li­ko ste u pra­vu. Že­li­te da pro­me­ni­te ne­što u ve­zi s par­t­ne­rom. Ako u to­me ne uspe­te, spre­m­ni ste na ra­di­kal­ne odlu­ke. Ne­r­vo­za.

 • Rak

  Da­nas do vas mo­gu do­pre­ti ne­ke sple­t­ke. Kao pra­vi bo­rac pro­tiv ne­pra­v­de, bi­će­te spre­m­ni na ve­r­bal­ni okr­šaj. Do­pa­da vam se oso­ba ko­ju ste ne­dav­no upo­zna­li pre­ko po­sla, ali ni­ste još spre­m­ni na pr­vi ko­rak. Vi­še se kre­ći­te. Po­tre­b­na vam je stal­na ak­ti­v­nost.

 • Lav

  Pos­to­je­ći aspe­k­ti stvo­ri­će nei­zve­snu at­mo­s­fe­ru u okvi­ru po­slov­nih pre­go­vo­ra. Si­tua­ci­ja mo­že za­h­te­va­ti re­ze­r­v­ni plan. Vaš od­nos s par­t­ne­rom već du­že vre­me tr­pi zbog va­ših oba­ve­za. Na­do­k­na­di­te to na vre­me. Va­ri­ra­nje pri­tis­ka. Oba­ve­zno se po­sa­ve­tu­j­te s ka­r­dio­lo­gom.

 • Devica

  Nes­po­ra­zu­mi i ne­su­gla­si­ce na po­slu, ka­ko u ko­mu­ni­ka­ci­ji s ko­le­ga­ma, ta­ko i s na­dre­đe­ni­ma. Sti­če­te uti­sak kao da ne go­vo­ri­te istim je­zi­kom. Vaš od­nos s par­t­ne­rom da­nas mo­že da tr­pi usled kri­ze po­ve­re­nja. Ma­la­k­sa­lost vas mu­či ne­ko vre­me, oba­ve­zan je odla­zak kod le­ka­ra.

 • Vaga

  Va­žno je da da­nas stoi­č­ki pod­ne­se­te pro­vo­ka­ci­je ko­le­ga i sa­ra­d­ni­ka na po­slu. Ču­va­j­te se ma­ni­pu­la­ti­v­nih sa­ra­d­ni­ka. Do­pa­da vam se oso­ba ko­ju ste upo­zna­li na ne­koj za­ba­vi. Usko­ro vas oče­ku­je sa­sta­nak. Me­la­n­ho­li­č­ni ste, de­pre­si­v­ni, ne­za­do­vo­lj­ni ste so­bom.

 • škorpija

  Va­še ide­je da­nas ne­će nai­ći na ra­zu­me­va­nje, ta­ko da ni­je do­bar dan za pre­zen­ta­ci­ju va­ših pla­no­va i za­mi­sli. Oso­ba s ko­jom ste po­če­li da se vi­đa­te uo­p­šte vam ne uli­va po­ve­re­nja. Ose­ća­nja su vam po­me­ša­na. Psi­ho­so­mat­ske sme­t­nje. Mo­ra­te vi­še bri­nu­ti o svom men­tal­nom, ali i fi­zi­č­kom zdra­vlju.

 • Strelac

  Va­še po­lje no­v­ca vam do­no­si elan i spre­m­nost na ak­ci­ju, ali će ko­mu­ni­ka­ci­ja te­ći ote­ža­no. Stre­l­če­vi ko­ji su u bra­ku mo­gu da se ose­te ne­s­hva­će­no od par­t­ne­ra i svo­jih uku­ća­na. Pro­me­ni­te re­žim is­hra­ne. Oči­gled­no vam ne pri­ja­ju ma­sna hra­na i ra­zne dru­ge đa­ko­ni­je.

 • Jarac

  Bi­će­te pre­du­zi­mlji­vi­ji ne­go ikad do­sad. Pos­ti­ći će­te na­t­pro­se­č­ne re­zu­l­ta­te. Oso­ba s ko­jom se vi­đa­te či­ni vam se ne­pou­zda­na, na­la­zi­te se u di­le­mi da li da iza­đe­te iz te igre. Ne­mo­j­te mi­sli­ti da će se ne­što pro­me­ni­ti u bu­du­ć­nos­ti. Bo­lo­vi u ko­le­ni­ma.

 • Vodolija

  Odli­č­ni re­zu­l­ta­ti u krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma, kao i ori­gi­nal­ne ide­je do­ne­će vam ose­ćaj ispu­nje­nja. Fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Ob­na­vlja­nje ko­mu­ni­ka­ci­je sa oso­bom ko­ja vam je ne­ka­da mno­go zna­či­la pro­bu­di­će vam emo­ci­je. Vi­še se kre­ći­te. Ule­nji­li ste se.

 • Ribe

  Ovaj dan na po­slu mo­že da obe­le­ži skla­pa­nje ugo­vo­ra o no­voj sa­ra­d­nji, ali bu­di­te opre­zni pri­li­kom pot­pi­si­va­nja do­ku­me­na­ta. Tu­r­bu­len­tan pe­riod u od­no­su s par­t­ne­rom, jer su va­ši sta­vo­vi o bi­t­nim stva­ri­ma pot­pu­no ra­zli­či­ti. Ne pri­ja­ju vam vi­so­ke te­m­pe­ra­tu­re.