Horoskop

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju.

Pred vama je dnevni horoskop.

 • Ovan

  Po­vo­ljan aspe­kt do­no­si pri­liv no­v­ca. Do­bre re­zu­l­ta­te pos­ti­ći će­te u me­di­ci­ni ili ako ra­di­te na ve­li­kim pro­je­k­ti­ma. Kva­li­tet va­šeg od­no­sa s par­t­ne­rom se po­bo­lj­ša­va. At­mo­s­fe­ra uza­ja­m­ne po­dr­ške i lju­ba­vi. Obra­ti­te pa­žnju na is­hra­nu, izbe­ga­va­j­te br­zu hra­nu, mo­gu­će je tro­va­nje.

 • Bik

  Po­zi­ti­v­nu ene­r­gi­ju da­ju vam po­vo­lj­ni aspe­k­ti, pa će to uti­ca­ti na una­pre­đe­nje kva­li­te­ta u ko­mu­ni­ka­ci­ji s na­dre­đe­ni­ma i sa­ra­d­ni­ci­ma. Ostva­ri­će­te je­dan va­žan za­jed­ni­č­ki ci­lj s par­t­ne­rom, a to će vas do­dat­no zbli­ži­ti. Odli­č­no se ose­ća­te.

 • Blizanci

  Po­vo­ljan pe­riod ko­ji će vam do­ne­ti ose­ćaj za da­lji pra­vac u ka­ri­je­ri ili za ra­zvoj po­sla, uko­li­ko se ba­vi­te pri­vat­nim biz­ni­som. Ose­ća­te za­mor u ve­zi, kao da se ni­šta ne de­ša­va. Po­ći će vam za ru­kom da vra­ti­te sta­ri žar. Uče­sta­la gla­vo­bo­lja, pre­la­zi u mi­gre­nu.

 • Rak

  Da­nas vas oče­ku­je va­žan raz­go­vor s na­dre­đe­ni­ma ili s ne­kom oso­bom od uti­ca­ja. Oče­ku­ju vas po­dr­ška i do­bi­tak do­bre po­zi­ci­je. At­mo­s­fe­ru ovog da­na obe­le­ži­će uspeh u ostva­re­nju ne­kog za­jed­ni­č­kog pla­na s par­t­ne­rom. Sto­ma­č­ne te­go­be, vi­ru­sna in­fe­k­ci­ja.

 • Lav

  Jed­na do­za opre­za neo­p­hod­na je u upra­vlja­nju no­v­cem da­nas. Mo­že do­ći do odla­ga­nja ili ka­šnje­nja va­žne upla­te no­v­ca. Do­bar pe­riod za po­če­tak ve­ze za La­vo­ve ko­ji su slo­bod­ni ili ko­ji su po­če­li da se vi­đa­ju s ne­kim no­vim. Nea­k­ti­v­ni ste, vi­še še­ta­j­te!

 • Devica

  Ovaj dan vam do­no­si iza­zov u vi­du nes­po­ra­zu­ma i ne­su­gla­si­ca s ko­le­ga­ma i na­dre­đe­ni­ma. Da­nas se ne upu­šta­j­te u dis­ku­ta­bi­l­ne te­me. Na­j­bo­lje bi bi­lo da da­nas isklju­či­te svoj kri­ti­č­ki um i jed­nos­tav­no se pre­pu­sti­te ose­ća­nji­ma. Pro­blem sa uri­nar­nim pu­te­vi­ma.

 • Vaga

  Pru­ža vam se pri­li­ka da sklo­pi­te do­bar po­sao ako se ba­vi­te pri­vat­nim biz­ni­som, ne­kre­t­ni­na­ma ili tr­go­vi­nom. Fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Oče­ku­je vas stra­stve­na lju­bav­na avan­tu­ra sa oso­bom ko­ja će vam se svi­de­ti na pr­vi po­gled. Pre­hla­da, pra­će­na ka­šljem, vi­so­kom te­m­pe­ra­tu­rom.

 • škorpija

  Va­še po­slov­ne ide­je nai­ći će na odli­čan od­ziv, ta­ko da mo­že­te kre­nu­ti spro­vo­đe­nje du­go­ro­č­nog pla­na. U di­le­mi ste iz­me­đu dve oso­be ko­je vam se do­pa­da­ju na ra­zli­čit na­čin. Sa­če­ka­j­te da vam vre­me po­ka­že. Pad imu­ni­te­ta, uno­si­te vi­še vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la ka­ko bi­ste se opo­ra­vi­li.

 • Strelac

  Po­vo­ljan pe­riod za Stre­l­če­ve ko­ji se ba­ve pri­vat­nim biz­ni­som ili že­le da ga za­po­č­nu. Sa­ra­d­nja i skla­pa­nje spo­ra­zu­ma. Oče­ku­je vas po­znan­stvo s veo­ma za­ni­mlji­vom oso­bom, i to pre­ko pri­ja­te­lja. Sle­di va­še zbli­ža­va­nje. Sla­ba pe­ri­fe­r­na ci­r­ku­la­ci­ja.

 • Jarac

  Po­vo­lj­ni aspe­k­ti do­no­se vam skla­pa­nje uno­snog po­sla i va­žne po­slov­ne do­go­vo­re. At­mo­s­fe­ra ko­n­stru­k­ti­v­nih raz­go­vo­ra s par­t­ne­rom do­ne­će po­bo­lj­ša­nje u kva­li­te­tu va­šeg od­no­sa i ve­će zbli­ža­va­nje. Upa­la kra­j­ni­ka, po­tre­ban vam je sa­vet stru­č­nja­ka, jer je ovaj pro­blem uče­stao.

 • Vodolija

  Isko­ri­sti­te pri­li­ku da una­pre­di­te svo­ju fi­nan­si­j­sku si­tua­ci­ju. Sa­zreo je tre­nu­tak za to da rea­li­zu­je­te ra­ni­je za­c­r­ta­ni plan. Slo­bod­ne Vo­do­li­je da­nas mo­gu sre­sti svo­ju srod­nu du­šu na ne­kom kra­ćem pu­to­va­nju. Vi­še se kre­ći­te, pos­ta­li ste sta­ti­č­ni.

 • Ribe

  Ob­no­vi­će­te sa­ra­d­nju s ne­kim sta­rim sa­ra­d­ni­ci­ma, ali će se ovog pu­ta sve odvi­ja­ti na vi­šem ni­vou. Rad na uno­snom pro­je­k­tu. Pri­vla­či vas oso­ba s ko­jom ste za­sad vi­še u po­slov­nom od­no­su. Sle­di pe­riod zbli­ža­va­nja. Bol u no­ga­ma, upa­la mi­ši­ća, stal­ni gr­če­vi.