Eventualne ponude pristigle na oglas za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju crvenih boksita na ležištima u nikšićkoj Župi, trebalo bi da budu otvorene danas.

Iz Ministarstva ekonomije nijesu mogli da saopšte da li je na oglas dostavljena ijedna ponuda, jer dosadašnja praksa kod te vrste tendera, kako su naveli, pokazuje da se ponude dostavljaju uglavnom na dan zatvaranja poziva.

Oni su podsjetili da se javni poziv za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju crvenih boksita zatvara u 12 sati, nakon čega će biti poznato da li je bilo interesovanja po tom osnovu.

Ponude za ležišta Zagrad, Đurakov do II, Štitovo II i Biočki stan trebalo bi da budu otvorene dva sata nakon zatvaranja javnog poziva, u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača u prostorijama Ministarstva.

Ministarstvo ekonomije raspisalo je oglas 18. juna. Pravo učešća na njemu imaju domaća ili strana preduzeće, preduzetnik ili pojedinac, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja.

Na javnom nadmetanju ne mogu učestvovati preduzeća i preduzetnici nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije u skladu sa zakonom kojim je uređena insolventnost privrednih društava.

Nepodobni za učešće su i kompanije i pojedinci koji su pravosnažnom presudom osuđeni za krivično djelo koje je napravljeno u obavljanju profesionalne djelatnosti, kao i koji imaju neizmirene poreske i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa.

Predviđeno je da se ponude pošalju preporučenom poštom ili lično dostave na adresu Ministarstva. Predajom ponude se podrazumijeva fizički prijem na arhivi Ministarstva. Bilo koja ponuda dostavljena drugim sredstvima, neće biti razmatrana. Za svaku ponudu će se izdati potvrda na kojoj je označen datum i vrijeme podnošenja svake ponude.

Sve ponude moraju da imaju važenje najmanje četiri mjeseca od datuma zatvaranja roka za podnošenje ponuda.

Iz Ministarstva su naveli da je predmet koncesije eksploatacija crvenih boksita na ležištima, sa nekoliko opcija.

Prva opcija je eksploatacija crvenih boksita na ležištima Zagrad, Đurakov do II, Štitovo II i Biočki stan. Druga opcija je eksploatacija na ležištima Zagrad, Đurakov do II, i Štitovo II, a treća eksploatacija crvenih boksita na ležištu Biočki stan.

Ponude će se vrednovati na osnovu nekoliko kriterijuma.

Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade će se vrednovati sa maksimalno 35 bodova, ponuđeni sadržaj silicijum dioksida (SiO2) sa 25 poena, prosječni bruto prihod i prosječni profit u posljednje tri godina, dosadašnje iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa po deset bodova.

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od 50 hiljada EU, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Bankarska garancija ponude mora imati rok važenje najmanje četiri mjeseca od datuma zatvaranja roka za podnošenje ponuda.