Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore je najstarija naučnoistraživačka ustanova u Crnoj Gori i tokom 83 godine postojanja prošao je brojne razvojne faze i organizacione promjene.

Prodekanka za nauku ovog fakulteta prof. dr Sanja Radonjić kaže da je najduže funkcionisao kao Poljoprivredni institut (do 1997), kada je preimenovan u Biotehnički institut.
“Nakon pokretanja studija iz oblasti poljoprivrede i sticanja statusa visokoobrazovne ustanove 2008. godine, transformisan je u Biotehnički fakultet. Tri su osnovne djelatnosti Fakulteta: nastavno-obrazovna, naučnoistraživačka i stručno-savjetodavna“, navodi Radonjić.
Danas, dodaje ona, Biotehnički fakultet se može pohvaliti dobrim istraživačkim kapacitetima.
„Tu se prvenstveno misli na zavidan broj naučnoistraživačkog kadra koji je osposobljen za istraživanja u gotovo svim oblastima poljoprivrede i šumarstva, kao i na dobru opremljenost naših laboratorija u kojima se realizuje veliki dio istraživanja. Duboko svjesni značaja i uloge koju nauka i istraživanje imaju za razvoj poljoprivrede i društva u cjelini i neophodnosti stalnog napretka i razvoja na ovom polju, istraživači sa Biotehničkog fakulteta uključeni su u realizaciju brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata kroz osnovna i primijenjena istraživanja“, ističe Radonjić.
Neodvojivi dio naučnoistraživačke djelatnosti je i međunarodna saradnja koju Biotehnički fakultet uspješno ostvaruje sa brojnim srodnim institucijama iz zemalja u okruženju i EU.
„Samo je u poslednjih pet godina uspješno realizovano oko 50 istraživačkih projekata (nacionalni, bilateralni, FP7, HERIC, COST, ERASMUS, HORIZON 2020) i objavljeno preko 150 radova u časopisima koji se nalaze na relevantnim međunarodnim citatnim listama. Brojni radovi su objavljeni i u drugim međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima“, navela je Radonjić.
U tekućoj 2019/20. godini, navodi ona, Fakultet ima 24 aktivna međunarodna projekta, 10 bilateralnih i pet nacionalnih projekata.
„U strukturi međunarodnih projekata dva su iz programa HORIZONT 2020, tri iz programa Erasmus+ i sedam iz akcije COST. U realizaciji ovih, ali i drugih projekata, kao rukovodioci i članovi radnih timova učestvuje više od 30 nastavnika i saradnika“, kaže Radonjić.
Na Fakultetu se sada realizuje i sedam doktorskih disertacija iz oblasti biljne i animalne proizvodnje, a istraživanja se obavljaju u Crnoj Gori i partnerskim institucijama u inostranstvu.
„Kao izuzetno važan segment naučnoistraživačke djelatnosti, čije su temelje uspostavile prethodne generacije istraživača, na čelu sa tri akademika Miloradom Mijuškovićem, Ljubom Pavićevićem i Markom Ulućevićem, i poštujući sve što su oni uradili, sa osjećajem posebnog ponosa želimo da istaknemo da se naš naučni časopis Poljoprivreda i Šumarstvo, koji izlazi još od 1955. godine, od marta 2019. godine nalazi u citatnoj bazi SCOPUS. U četiri broja koja se godišnje objavljuju, radove publikuju kako naši, tako i brojni istraživači iz inostranstva“, istakla je prodekanka Radonjić.
Biotehnički fakultet je u saradnji sa Arhitektonskim i Filozofskim fakultetom (studijski program Geografija), organizovao i nedavno završenu međunarodna konferencijU GEA (Geo Eco-Eco Agro), na kojoj je predstavljeno više od 200 naučnih radova iz 40 zemalja širom svijeta.
„Budući da su poljoprivreda i proizvodnja hrane prepoznate kao jedan od najvažnijih strateških prioriteta navedenih u brojnim strateškim dokumentima Crne Gore, unapređenje naučnih aktivnosti studenata na master i doktorskim studijama i povećano učešće u projektima koji se finansiraju iz EU fondova, s ciljem povećanja prepoznatljivosti Biotehničkog fakulteta u Evropskom istraživačkom prostoru (European Research Area), jedan je od naših glavnih zadataka. Ovo je, između ostalog, i navedeno u nedavno usvojenoj Startegiji razvoja Biotehničkog fakulteta (2020-2024)“, zaključuje Radonjić.