Ukupni životni uslovi u Specijalnoj bolnici za psihijatriju još uvijek nisu zadovoljavajućih, ocijenjeno je u godišnjem Izvještaju nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u kom se kao razlozi takvog stanja navode nedostatak medicinskog osoblja, loši materijalni uslovi i preveliki broj takozvanih socijalnih pacijenata, prenosi CDM.

 

 

Izvještaj koji je na današnjoj konferenciji za novinare predstavio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sadrži podatke o redovnim obilascima centara bezbjednosti CB Berane i Bijelo Polje, odjeljenja bezbjednosti OB Ulcinj i Danilovgrad kao i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bijelo Polje. Takođe, dati su i nalazi o obilascima Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore i odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice Nikšić.
Izvještaj sadrži i informacije o zatečenim uslovima tokom kontrolnih obilazaka CB Nikšić, OB Plužine i Rožaje, Zavoda za izvršenje krivinih sankcija-Zatvor za žene, Centra Ljubović, Zavoda Komanski most, Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, Prihvatilišta za strance i Centra za tražioce azila.
Baković je kazao da Specijalnoj bolnici nedostaju i kreveti, dušeci, posteljina i garderoba za pacijente.
“Bolnica je i dalje opterećena tzv.“socijalnim pacijentima”, a rješavanje ovoga problema se ne nazire”, rekao je on.
Govoreći o Klinici za psihijatriju Kliničkog centra, Zaštitnik je kazao da su materijalni uslovi u njoj i dalje nezadovoljavajući.
“Iako su do kraja izvještajne 2017. godine djelimično unaprijeđeni materijalni uslovi, što je pohvalno, zapažamo da je neophodno i dalje preduzimati korake u cilju dostizanja optimalnog terapeutskog okruženja”, kazao je on.
Prema riječima Bakovića, uvidom u medicinsku dokumentaciju pacijenata, koji su se u vrijeme obilaska nalazili na liječenju, uočeno je da kod gotovo polovine nedostaje izjava o prihvatanju primjene medicinske procedure (dobrovoljnom pristanku za smještaj i liječenje), a da kod onih koji su je potpisali ista nije nigdje zavedena.