19. redovna Skupština akcionara EPCG AD Nikšić održana je danas u Nikšiću. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni direktor Nikola Rovčanin, donijete su odluke o usvajanju finansijskih i konsolidovanih iskaza za 2020. godinu, odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije, odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende, odluka o odobravanju ugovora za VE „Gvozd“, kao i odluka o izboru revizora te razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora.

Na Skupštini je konstatovano da je, pored loše hidrološke situacije i poslovanja u složenim epidemiološkim ulovima, ostvaren pozitivan poslovni rezultat te da su sve kompanije u sastavu EPCG imale dobro poslovanje, a EPCG ostvarila neto dobit od 16.155.838 eura.
Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2020. godini, iznosila je 3.233,6 GWh, što je za 33 GWh ili 1% manje od ostvarenja iz prethodne godine. Hidrološka situacija u protekloj godini je bila značajno nepovoljnija u odnosu na 2019. godinu što je uticalo na manju proizvodnju HE „Perućica” koja je iznosila 972,1 GWh što je za 279,9 GWh manje u odnosu na prethodnu godinu. HE „Piva” je imala proizvodnju na nivou 2019. godine u iznosu od 657,3 GWh. Ostvarena je potrošnja koja je iznosila 91% od plana. U toku 2020. godine ostvaren je stepen naplate od 95,29% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2020. godini.
U 2020. godini ukupna kapitalna ulaganja u EPCG su iznosila 21.748.080 eura. Većina ulaganja se odnosila na modernizaciju postojećih proizvodnih kapaciteta i realizaciju novih projekta.
Akcionari su prihvatili odluku o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 59.518.020, 51 eura. Akcionari su odlučili da se za isplatu dividende opredijeli iznos od 30.831.988,58 eura. Neraspoređena dobit je 27.070.448,20 eura, dok je u fond rezervi rasporedjeno 1.615.583,73 eura.
Skupština je donijela odluku o odobravanju ugovora za vjetroelektranu “Gvozd”, koji će biti potpisan sa austijskom kompanijom IVICOM HOLDING GmbH. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o unošenju nenovčanog uloga (zemljišta) u Društvo sa ograničenom odgvornošću GREEN GVOZD Podgorica, a nakon procjene ovlašćenog procjenitelja dok će predmetni ugovor potpisati Izvršni direkor.
Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, razrješila i imenovala nove članova Odbora direktora kompanije. Za članove Odbora direktora izabrani su dr Mirjana Čizmović, Rajko Radusinović, Aleksandar Dožić, Nenad Marković, Milun Božović i Jovan Radošević, dok je na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora za predsjednika imenovan Milutin Đukanović, dosadašnji predsjednik Odbora direktora.
Foto: Željko Šapurić