ZZCG

JZU Dom zdravlja Nikšić raspisao je konkurs za poziciju izabrani doktor/ica za odrasle.

Traže se četiri izvršioca, a rok za prijavu je pet dana od datuma izlaska oglasa.
Uslovi: VII 1, VII 2 nivo kvalifikacije obrazovanja – Medicinski fakultet, položen stručni-pripravnički ispit. Kandidat/kinja je dužan/na da dostavi licencu za rad. Takođe, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz oglasa, kandidat/kinja je dužan/na da dostavi uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Svi dokazi moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kontakt: 040204656