Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je i Upra­ve ca­ri­na tokom prošle godine zaplijenili su skoro tri to­ne raz­li­či­tih dro­ga na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, prenosi Dan.

U tom pe­ri­o­du za­pli­je­njeno je čak 2.817 ki­lo­gra­ma dro­ge, što zna­či da mje­seč­no kroz te­ri­to­ri­ju na­še dr­ža­ve pro­đe čak 235 ki­lo­gra­ma nar­ko­ti­ka. Naj­vi­še je za­pli­je­nje­no ma­ri­hu­a­ne, 2.783 ki­lo­gra­ma, a naj­ma­nje sin­te­tič­kih dro­ga – 38,37 gra­ma.

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va pro­šle go­di­ne iz­ve­de­no je 815 po­je­di­nač­nih za­plje­na, ka­da je pro­na­đe­no i od­u­ze­to 2.817.563,44 gra­ma opoj­nih dro­ga i i 1.623 ko­ma­da sin­te­tič­kih dro­ga. U istom pe­ri­o­du od­u­ze­to je 33.388 gra­ma he­ro­i­na i 337,46 gra­ma ko­ka­i­na.

Kri­mi­no­log Ve­li­mir Ra­ko­če­vić ka­zao je da je ko­li­či­na od­u­ze­te dro­ge za­bri­nja­va­ju­ća ima­ju­ći u vi­du da po­li­ci­ja ni­je mo­gla za­pli­je­ni­ti sve nar­ko­ti­ke ko­ji se šver­cu­ju, ka­ko na na­ci­o­nal­nom, ta­ko i na me­đu­na­rod­nom ni­vou.

“Cr­na Go­ra se do­sta po­sve­ti­la bor­bi pro­tiv dro­ga i do­ni­je­la je od­go­va­ra­ju­će za­ko­ne i stra­te­gi­je. Ipak, po­lo­žaj na­še dr­ža­ve po­vo­ljan je nar­ko-kar­te­li­ma i zbog to­ga kroz Cr­nu Go­ru pro­đu ve­li­ke ko­li­či­ne dro­ge. Cr­na Go­ra je ve­li­ki niz go­di­na bi­la sa­mo tran­zit­na ze­mlja, a sa­da smo svje­do­ci da je sve vi­še za­vi­sni­ka i u na­šoj dr­ža­vi, što go­vo­ri da znat­ne ko­li­či­ne nar­ko­ti­ka osta­nu neo­t­kri­ve­ne”, ka­zao je Ra­ko­če­vić.

Po­ja­snio je da je ge­o­stra­te­ški po­lo­žaj Cr­ne Go­re ta­kav da opa­snost od šver­ca nar­ko­ti­ka vre­ba i sa kop­na i sa mo­ra.

“Ve­li­ka ko­li­či­na za­pli­je­nje­ne dro­ge go­vo­ri o uspje­šno­sti dr­žav­nih or­ga­na na pre­si­je­ca­nju kri­jum­ča­re­nja nar­ko­ti­ka, ali to je sa­mo jed­na stra­na me­da­lje. Dru­ga stra­na je oči­gled­na, da je u Cr­noj Go­ri do­stup­no sve vi­še dro­ge”, ka­zao je kri­mi­no­log.

On je ob­ja­snio da su nar­ko-kar­te­li ja­ke kri­mi­nal­ne gru­pe ko­je sva­ko­dnev­no sve vi­še ja­ča­ju i ko­je pred­sta­vlja­ju pro­blem i dr­ža­va­ma ko­je su ja­če i ve­će od Cr­ne Go­re.

“Zbog to­ga, dr­ža­va je du­žna da ulo­ži sve mo­gu­će na­po­re ka­ko bi sma­nji­la do­stup­nost nar­ko­ti­ka gra­đa­ni­ma”, upo­zo­rio je Ra­ko­če­vić.

Naj­vi­še za­pli­je­nje­ne dro­ge u Cr­noj Go­ri, pre­ma po­da­ci­ma MUP- a, šver­co­va­no je iz Al­ba­ni­je. Ta­ko su ak­tiv­no­sti u sa­rad­nji sa Upra­vom ca­ri­na i gra­nič­nom po­li­ci­jom Al­ba­ni­je re­zul­ti­ra­le spre­ča­va­njem kri­jum­ča­re­nja i od­u­zi­ma­njem oko dvi­je to­ne skan­ka, 27.593 gra­ma he­ro­i­na i 1.008 gra­ma ko­ka­i­na.

U skla­du sa Pro­to­ko­lom o ra­du na za­jed­nič­kom gra­nič­nom pre­la­zu Su­ko­bin–Mu­ri­ća­ni, po­li­ci­ji Al­ba­ni­je pre­da­to je oko 60 ki­lo­gra­ma skan­ka.

Ot­kri­ve­no je 206 kri­vič­nih dje­la u ve­zi sa opoj­nim dro­ga­ma ili 12 od­sto vi­še u od­no­su na 2015. go­di­nu, za ko­ja je nad­le­žnim dr­žav­nim tu­ži­la­štvi­ma pod­ni­je­to 155 kri­vič­nih pri­ja­va pro­tiv 212 li­ca. Zbog iz­vr­še­nih pre­kr­ša­ja, shod­no Za­ko­nu o spre­ča­va­nju zlo­u­po­tre­ba opoj­nih dro­ga, pod­ni­je­ta je 451 pre­kr­šaj­na pri­ja­va pro­tiv 458 li­ca.