Od po­čet­ka pri­mje­ne iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o dje­či­joj i so­ci­jal­noj za­šti­ti, 20.707 maj­ki sa tro­je ili vi­še dje­ce pre­da­lo je cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad za­htje­ve za ostva­ri­va­nje do­ži­vot­ne mje­seč­ne na­kna­de. Uko­li­ko bi sva­ka že­na ko­ja je pod­ni­je­la za­htjev ostva­ri­la pra­vo na na­kna­du, Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja tre­ba­lo bi oko 5,4 mi­li­o­na na mje­seč­nom ni­vou za is­pla­tu na­kna­da, od­no­sno oko 65 mi­li­o­na go­di­šnje. Na osno­vu to­ga mo­glo bi se za­klju­či­ti da bi u slu­ča­ju pri­hva­ta­nja svih do sa­da pod­ni­je­tih za­htje­va, mi­ni­star­stvu fa­li­lo oko 50 mi­li­o­na, po­red 13,5 ko­ji su opre­di­je­lje­ni ovo­go­di­šnjim bu­dže­tom.

Ra­ni­ja pro­cje­na je bi­la da će fa­li­ti iz­me­đu 17 i 27 mi­li­o­na eura.
Ka­ko je za „Dan” sa­op­šte­no iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, do sa­da je do­ni­je­to 3.568 rje­še­nja po za­htje­vi­ma maj­ki sa tro­je ili vi­še dje­ce.
,,Sa iz­ra­dom rje­še­nja smo po­če­li 30. ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne, jer je 29. januara Mon­stat ob­ja­vio pro­sječ­nu ne­to za­ra­du u pret­hod­noj go­di­ni na osno­vu ko­je se uskla­đu­je iz­nos po­me­nu­te na­kna­de. Ta­ko­đe, do da­nas je do­ne­se­no 3.568 rje­še­nja za na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce, dok je broj rje­še­nja na osno­vu pod­ni­je­tih za­htje­va za na­kna­du ro­di­te­lji­ma ili sta­ra­te­lji­ma – nje­go­va­te­lji­ma li­ca ko­ja su ko­ri­sni­ci lič­ne in­va­lid­ni­ne 707″, sa­op­šte­no je za „Dan” iz re­so­ra so­ci­jal­nog sta­ra­nja.
U mi­ni­star­stvu po­ja­šnja­va­ju da zbog mo­gu­ćih zlo­u­po­tre­ba cen­tri za so­ci­jal­ni rad, Za­vod za za­po­šlja­va­nje i Fond PIO de­talj­no pro­vje­ra­va­ju do­ku­me­na­ci­ju ko­ja je pod­ne­se­na od stra­ne maj­ki za po­me­nu­tu na­kna­du.
Na­po­mi­nju da su do ju­če pod­ni­je­ta 1.502 za­htje­va za na­kna­du ro­di­te­lji­ma ili sta­re­te­lji­ma – nje­go­va­te­lji­ma li­ca ko­ja su ko­ri­sni­ci lič­ne in­va­lid­ni­ne.
,,Po­da­ci o bro­ju ko­ri­sni­ka na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja dje­ce, ko­ji su to pra­vo ostva­ri­li za ja­nu­ar 2016. go­di­ne, zna­će se sa pr­vom is­pla­tom 20. fe­bru­a­ra, ka­da će se ima­ti i po­da­tak o opre­di­je­lje­nim sred­stvi­ma”, po­ja­šnja­va­ju u mi­ni­star­stvu.
U tom re­so­ru ka­žu da su 3.472 že­ne za­mr­zle pen­zi­ju ka­ko bi pod­ni­je­le za­htjev za ostva­ri­va­nje na­kna­de.
Za­ko­nom je pre­ci­zi­ra­no da će maj­ke sa tro­je dje­ce i naj­ma­nje 25 go­di­na rad­nog sta­ža, od­no­sno one sa če­tvo­ro dje­ce i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža, ostva­ri­va­ti na­kna­du od 70 od­sto pro­sječ­ne ne­to za­ra­de u Cr­noj Go­ri, ostva­re­ne u go­di­ni ko­ja pret­ho­di go­di­ni ostva­ri­va­nja tog pra­va. Na­kna­du u iz­no­su od 40 od­sto od pro­sječ­ne ne­to za­ra­de mo­gu pri­ma­ti i že­ne ko­je su ro­di­le tro­je ili vi­še dje­ce, a ko­je se na­la­ze na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje naj­ma­nje 15 go­di­na.
U me­di­ji­ma je ju­če ob­ja­vlje­no da je Ro­ža­jac I. A. kra­jem pro­šle go­di­ne pod­nio Ustav­nom su­du ini­ci­ja­ti­vu za po­kre­ta­nje po­stup­ka za ocje­nu ustav­no­sti na­kna­da za maj­ke ko­je ima­ju tro­je ili vi­še dje­ce. Iz Ustav­nog su­da je sa­op­šte­no da je pod­no­si­lac ini­ci­ja­ti­ve za­tra­žio da se pre­i­spi­ta­ju od­red­be čla­na 54a i 54b Za­ko­na o do­pu­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, a ko­ji­ma su de­fi­ni­sa­ni kri­te­ri­ju­mi ko­je maj­ke tre­ba da is­pu­ne ka­ko bi ste­kle pra­vo na do­ži­vot­nu na­kna­du.
Od­red­bom čla­na 54a pre­ci­zi­ra­no je da že­na ko­ja ro­di tro­je ili vi­še dje­ce ima pra­vo, uko­li­ko to že­li, na do­ži­vot­nu mje­seč­nu na­kna­du u vi­si­ni od 70 od­sto pro­sječ­ne ne­to za­ra­de u Cr­noj Go­ri, ostva­re­ne u go­di­ni ko­ja pret­ho­di go­di­ni ostva­ri­va­nja tog pra­va. Pro­pi­sa­no je da to pra­vo sti­če že­na ko­ja ro­di tro­je dje­ce i ostva­ri naj­ma­nje 25 go­di­na rad­nog sta­ža, od­no­sno že­na ko­ja ro­di če­tvo­ro ili vi­še dje­ce i ostva­ri naj­ma­nje 15 go­di­na rad­nog sta­ža.
Dru­gi spor­ni član 54b ko­ji pro­pi­su­je da že­na ko­ja ro­di tro­je i vi­še dje­ce ima pra­vo na do­ži­vot­nu na­kna­du u vi­si­ni od 40 od­sto pro­sječ­ne ne­to za­ra­de u Cr­noj Go­ri, ako se na­la­zi na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re naj­ma­nje 15 go­di­na.
Ustav­ni sud po ini­ci­ja­ti­vi mo­ra od­lu­či­ti naj­ka­sni­je u ro­ku od 18 mje­se­ci od da­na po­kre­ta­nja po­stup­ka.
Pod­no­še­nje ini­ci­ja­ti­ve ra­ni­je je na­ja­vlji­va­la Na­da Drob­njak iz DPS-a, ali je od­u­sta­la.