Doktori

Odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju grip ne spada u bolesti po osnovu kojih se obezbjeđuje 100 odsto naknade zarade u slučaju spriječenosti za rad, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz nevladine organizacije Ljekari ocijenili su da se bolovanje izdaje kao lijek i pacijentu ne bi trebalo da se oduzima 30 odsto od zarade.

Iz Fonda pojašnjavaju da je Zakonom o zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 31. januara ove godine propisano da se naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad određuje najmanje u visini 70 odsto od osnova za naknadu zarade. Podsjećaju da se visinu naknade zarade koju obezbjeđuje poslodavac utvrđuje u skladu sa kolektivnim ugovorom kod poslodavca i može biti utvređena u većem iznosu.

„Fond refundira poslodavcu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad počev od 61. dana privremene spriječenosti za rad i u visini od najmanje 70 odsto od osnova za naknadu“, kazali su iz te ustanove.

Istakli su da je Zakon propisao da se naknada zarade obezbjeđuje u visini 100 odsto od osnova za naknadu zarade uslijed povrede na radu, profesonalne bolesti, održavanje trudnoće, dobrovoljnog davanja krvi, tkiva i organa, kao i kod liječenja malignih bolesti, hemofilije, cistične fibroze, epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, sistemskih autoimunih bolesti, hronične bubrežne insuficijencije (dijaliza), HIV i karantinskih bolesti i psihoze.

„Shodno navedenim zakonskim odredbama, nesumnjivo je da grip ne spada u bolesti po osnovu kojih se obezbjeđuje naknada zarade u visini 100% od osnova za naknadu zarade“, tvrde iz Fonda.

Pojašnjavaju da se, shodno Zakonu stanovništva od zaraznih bolesti, pod karantinskim bolestima podrazumijevaju zarazne bolesti čiji se uzročnici prenose vazduhom i kontaktom i koje imaju visoku stopu smrtnosti, odnosno koje predstavljaju veliku opasnost po zdravlje stanovništva Crne Gore.

„Zbog čega se u slučaju njihove pojave ili sumnje na njihovu pojavu primjenjuju mjere karantina i striktne izolacije (kuga, hemoragične groznice, osim hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom, kao i druge zarazne bolesti koje utvrdi Ministarstvo)“, naglasili su iz Fonda.

Oni su kazali da je Zakonom o zdravstvenom osiguranju koji je bio u primjeni do 31.januara ove godine bilo propisano da se zaposlenom obezbjeđuje naknada zarade u visini 100 odsto od osnova za naknadu zarade u slučajevima povrede na radu, profesionalne bolesti, izolovanje zbog kliconoštva, davanja krvi, tkiva i organa, za vrijeme održavanja trudnoće, za slijepa i hendikepirana lica.

“S obzirom na ovakvu zakonsku formulaciju, veliki broj osiguranika je ostvarivao pravo na naknadu zarade u visini od 100 odsto od osnova za naknadu, za vrijeme oboljevanja od gripe ili druge zarazne bolesti jer su ljekari koristili uzrok “izolovanje zbog kliconoštva” koji je omogućavao procenat naknade zarade od 100 odsto“, kazali su iz Fonda.