U Mjesnoj zajednici Lukovo ozvaničen je početak radova na izgradnji primarne vodovodne mreže.

Pred­stav­ni­ci Op­šti­ne i nik­šić­kog „Vo­do­vo­da” tim povodom posjetili su tu MZ obavještavajući da će vo­du sa no­vo­i­zgra­đe­nog si­ste­ma do­bi­ti oko 200 do­ma­ćin­sta­va se­la Lu­ko­vo i za­se­o­ka Gra­ni­ce, prenosi dnevni list Dan.

Kako je saopšteno, mje­šta­ni tre­ba da upla­te po 440 eura za pri­ključ­ke da bi vo­da po­te­kla sa sla­vi­na.

Ra­do­vi su tra­ja­li če­ti­ri mje­se­ca, a od pre­ko 400 hi­lja­da eura, pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Ve­se­li­na Gr­bo­vi­ća, lo­kal­na upra­va fi­nan­si­ra­la je naj­ve­ći dio.

-Iz­gra­đe­no je oko 18 ki­lo­me­ta­ra pri­mar­nog i de­set se­kun­dar­nog cje­vo­vo­da, što go­vo­ri ko­li­ko je to ozbi­ljan pro­je­kat. Vo­da se tran­spor­tu­je od iz­vo­ri­šta Do­nji Vi­dro­van, gdje se hlo­ri­še, i pump­nim po­stro­je­njem sna­ge 11 ki­lo­va­ta sa nad­mor­ske vi­si­ne od 665 me­ta­ra tran­spor­tu­je do re­zer­vo­a­ra u Gra­ni­ca­ma za­pre­mi­ne 50 ku­bi­ka. Nad­mor­ska vi­si­na u Gra­ni­ca­ma je 780 me­ta­ra, i u taj re­zer­vo­ar su po­sta­vlje­ne po jed­na rad­na i re­zer­vna pum­pa sna­ge po 11 ki­lo­va­ta. Vo­da se za­tim tran­spor­tu­je do gor­njeg re­zer­vo­a­ra na Lu­ko­vu za­pre­mi­ne 100 ku­bi­ka gdje je nad­mor­ska vi­si­i­na 900 me­ta­ra, po­ja­snio je Gr­bo­vić.

Pred­stav­nik re­žij­skog od­bo­ra za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta vo­do­vo­da u Lu­ko­vu Vo­jin Đu­ka­no­vić na­gla­sio je da su na­po­kon do­bi­li ono što su go­di­na­ma želj­no če­ka­li. Za pro­te­klih tri­de­se­tak go­di­na u Lu­ko­vu su, ka­zao je on, ri­je­še­ni broj­ni in­fra­struk­tur­ni pro­ble­mi po­put elek­tri­fi­ka­ci­je mje­sta, as­fal­ti­ra­nja pu­ta Lu­ko­vo-Gor­nje Po­lje, ob­no­ve cr­kve Sv. Jo­va­na Kr­sti­te­lja, uvo­đe­nja fik­sne te­le­fo­ni­je, iz­grad­nje mo­krog čvo­ra, cen­tral­nog gri­ja­nja, igra­li­šta i ogra­de oko Osnov­ne ško­le „Du­šan Đu­ka­no­vić“.

– U Mje­snoj za­jed­ni­ci Lu­ko­vo osta­lo je još se­lo Dra­go­vo­lji­ći bez vo­de i to će se naj­vje­ro­vat­ni­je rje­ša­va­ti u na­red­nom pe­ri­o­du… Tre­ba­lo bi ma­kar ura­di­ti pro­je­kat, ka­zao je Đu­ka­no­vić, do­da­ju­ći da je osim Op­šti­ne grad­nju vo­do­vo­da po­mo­glo i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de, nik­šić­ki Vo­do­vod i dje­li­mič­no mje­šta­ni.

Lu­ko­vo je od Nik­ši­ća uda­lje­no dva­na­est ki­lo­me­ta­ra i, ka­ko je re­kao mje­šta­nin Žar­ko Đur­đe­vac, se­lo je po­god­no za ba­vlje­nje po­ljo­pri­vre­dom.

-Sa­da kad smo do­bi­li vo­do­vod­nu mre­žu, a ima­mo sve osta­le in­fa­stru­k­tur­ne objek­te za nor­ma­lan ži­vot, na­da­mo se da će se omla­di­na vra­ti­ti ovom kra­ju. Na­da­mo se da će do kra­ja apri­la na­red­ne go­di­ne sva­ko do­ma­ćin­stvo bi­ti pri­kop­ča­no na mre­žu, a upla­ta od 440 eura je omo­gu­će­na u če­ti­ri jed­na­ke ra­te, re­kao je Đur­đe­vac.