Prema zvaničnim podacima Poreske uprave 12 fakulteta Univerziteta Donja Gorica prijavilo je 46 zaposlenih za 2016. godinu. Ukoliko su uprave tih fakulteta prijavile pravi broj zaposlenih onda ova ustanova krši Zakon o visokom obrazovanju, prenose Vijesti.

Sa UDG je ranije objašnjeno da o 2.000 studenata brine preko 300 profesora i saradnika, a da ugovor o radu ima njih 130, što znači da je ova ustanova PU prijavila tek trećinu nastavnog osoblja, ne računajući administraciju.

Zakon o visokom obrazovanju predviđa da ustanova mora imati zaključen ugovor o radu sa“najmanje trećinom osoblja sa akademskim zvanjem”, što se ne odnosi na saradnike u nastavi.

Obrazlažući različite podatke, sa UDG pojašnjavaju su da su sve jedinice “odvojena pravna lica i profesori i saradnici potpisuju ugovore”.

Međutim, podaci PU pokazuju da najviše zaposlenih ima na Pravnom i Fakultetu za humanističke nauke (ukupno 21), dok tri jedinice UDG zapošljavaju samo po jednu osobu.

U odgovorima na pitanja kad je posljednji put kontrolisan UDG, te da li je predmet kontrole bio i ispunjavanje zahtjeva a u vezi sa ugovorima o radu profesora i saradnika, Ministarstvo prosvjete navodi da to nije njihova nadležnost.

“To je u nadležnosti Inspekcije rada i drugih nadležnih organa kontrola u domenu radnih odnosa i ugovora o radu, odnosno realizacija prava i obaveze iz ugovora”, odgovorili su iz prosvjetnog resora.

Podsjećaju i da je nedavno Prosvjetna inspekcija, na inicijativu Ministarstva prosvjete, kontrolisala ustanove visokog obrazovanja, u odnosu na to da li one imaju licencu za rad i realizuju li akreditovane studijske programe, imaju li odluke o izboru u akademsko zvanje za akademsko osoblje, imaju li donijeta opšta akta, poštuju li prava i obaveze studenata, vode li propisanu evidenciju…

“U izvještaju inspekcije je, između ostalog, konstatovano da nastavno osoblje ima odluke o izboru u akademska zvanja, a saradnici u nastavi ispunjavaju zakonske uslove za poslove koje obavljaju. Spisak nastavnika sa akademskim zvanjem i nazivom predmeta na kojima su angažovani sa brojem kredita i odluke o izboru u akademsko zvanje nalaze se u spisima predmeta, koji sadrže odgovarajuće podatke i za saradnike u nastavi“, zaključuje se u odgovorima Ministarstva.

Troškovi za zarade i naknade fakulteta, koji su u finansijskim izvještajima dostavljeni PU, su takođe na pojedinim fakultetima UDG u raskoraku. Tako se navodi da je Fakultet za međunarodnu ekonomiju na plate i naknade prošle godine utrošio 185.897 eura. Taj fakultet navodno ima četiri zaposlena, pa se izvodi računica da su njihove prosječne zarade toko 2016. iznosile oko 3.800 eura.

Na Fakultetu pravnih nauka radi 10 ljudi, a na plate je potrošeno 170.676 eura, što znači da je prosječna zarada bila oko 1.400. Na Fakultetu za kulturu i turizam radi dvoje ljudi, koji u prosjeku primaju 1.700 eura, a na njihove zarade potrošeno je 41.642 u 2016.

Filološki fakultet ima jednog zaposlenog, na čije je plate ta ustanova potrošila 10.820 eura.