U IPC Tehnopolis četvorodnevne obuke za inovacione brokere

IPC Tehnopolis u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore tokom ove nedjelje realizuje obuke za inovacione brokere, u okviru projekta „Jačanje i unapređenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani u cilju jačanja veze između istraživanja i malih i srednjih preduzeća (FILA)“, piše u saopštenju IPCT.

Cilj obuka je razvijanje nove profesionalne ličnosti koja postaje sve važnija u kontekstu evropskih politika 2014-2020. i nakon 2020. godine, posebno u mjerama usmjerenim na poboljšanje saradnje između preduzeća i sistema znanja. U nacionalnom i evropskom sistemu, pojavljuju se dvije nove profesije koja podržavaju procese transfera tehnologije i poboljšanje rezultata istraživanja: posrednik za inovacije i menadžer za inovacije. Inovacioni posrednik je ključni ekspert u olakšavanju saradnje između inovacija kompanije i istraživačke organizacije. Stoga će ova obuka pomoći polaznicima da usvoje nova znanja i postanu spona između istraživačke strukture, biznis sektora i krajnjih korisnika, u cilju razvoja novih proizvoda i usluga.

Uz pomoć stručnjaka, učesnici obuka će saznati nešto više o izgradnji inovativnih mreža, ekonomskom vrednovanju rezultata istraživanja, upravljanju projektnim ciklusom, ali i o pristupima učešća i tehnikama pregovaranja.

Tokom prvog dana obrađene su teme: Evropsko inovativno partnerstavo (EIP pristup), generisanja razvoja inovacija, izgradnje teritorijalnih mreža za inovacije, a poseban akcenat je stavljen na oblast transfera tehnologija.

U okviru sesije o ekonomskom vrednovanju rezultata istraživanja učesnici će se upoznati sa oblicima primjene rezultata istraživanja, alatima zaštite, ekonomskom procjenom i valorizacijom patenata i intelektualnom svojinom, kao strateškim sredstvom.

Radionicom o upravljanju projektnim ciklusom obuhvaćene su teme: strateški dizajn projekata, (koristeći se metodom upravljanja projektnim ciklusom), tehnike mapiranja potreba inovativnih kompanija i strateški okvir razvoja inovacija u Crnoj Gori kao i dostupni izvori finansiranja.

Poslednji modul će se baviti tehnikama animiranja inovacionih aktera, tehnikama pregovaranja za izgradnju partnerstava za inovacije, komunikacijom u cilju komercijalizacije inovacija, otvorenim inovacijama i izradom biznis orijentisanih komunikacionih planova.

Obuka za inovacione brokere jedna je od aktivnosti u okviru FILA projekta koji je finansiran kroz program INTERREG IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora. Nosilac projekta je Mediteranski agronomski institut Bari, a partneri na projektu su: Region Apulija, Regionalna agencija za razvoj 3 – Korce, Elbasan, Berat, Albanska agencija za razvoj investicija – AIDA, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Ministarstvo ekonomije Crne Gore.

foto: IPC Tehnopolis

loading…