Cijena struje za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem od 1. januara biće neznatno niža, pa će kilovat sat (kWh) električne energije koštati 8,38 centi bez poreza na dodatu vijednost (PDV), saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE).

Iz RAE je saopšteno da je sadašnja cijena struje za domaćinstava sa dvotarifnim mjerenjem, koja su dominantna grupa kupaca na 0,4 kilovoltnom (kV) naponskom nivou kod kojih se snaga ne mjeri, 8,4 centa po kWh.

Odbor RAE je danas na sjednici donio Odluku o utvrđivanju tabela sa cijenama za električnu energiju, koje će se primjenjivati u narednoj godini. Predlog tabela sa cijenama regulatoru je prethodno dostavila Funkcionalna cjelina (FC) Snabdijevanje.

„Utvrđene tabele sa cijenama sadrže obračunske elemente za električnu i energiju gubitaka u većoj i manjoj tarifi, cijene usluga prenosa i distribucije, kao i naknade za javnog snabdjevača i operatora tržišta, po kojima će krajnji kupci na svim naponskim nivoima distributivnog sistema plaćati električnu energiju, korišćenje prenosne i distributivne mreže, usluge organizovanja rada tržišta i usluge snabdijevanja”, dodaje se u saopštenju.

Iz RAE su kazali da će kilovat sat električne energije za domaćinstva sa jednotarifnim mjerenjem koštati 9,57 centi, u odnosu na sadašnju cjenu od 9,74 centa.

„Cijena kilovat sata za kupce priključene na 35 kV naponski nivo od 1. januara će iznositi 5,4 centa, u odnosu na sadašnjih 5,18 centi, dok će za kupce priključene na deset kV naponski nivo iznositi 7,3 centa u odnosu na sadašnjih 6,54 centa”, navodi se u saopštenju RAE.

Za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga mjeri, cijena kilovat sata od 1. januara će iznositi 10,89 centi, u odnosu na sadašnjih 9,98 centi.

Iz RAE su objasnili da je četvorogodišnjem periodu, od 2012. godine, došlo do stabilizacije prosječne cijene za kategoriju potrošnje domaćinstva, koja se kretala u rasponu od 8,24 centa po kWh u 2012. godini do 8,5 centi u ovoj godini.

„Cijene za krajnje kupce na srednjem i niskom naponu kod kojih se snaga mjeri, u narednoj godini bilježe rast u odnosu na sadašnje cijene. Međutim, gledajući četiri godine unazad, cijene za potrošače na 35 kV će biti neznatno manje u odnosu na 2012. godinu, dok su cijene krajnjim kupcima na deset kV i na 0,4 kV naponu rasle po prosječnoj godišnjoj stopi od oko dva odsto”, objasnili su predstavnici RAE.

Oni su dodali da su te cijene prije početka ekonomske regulacije, 2007. godine, bile znatno veće nego sadašnje zbog zatečenog unakrsnog subvencioniranja, odnosno znatno manjih cijena za domaćinstva u dužem periodu.

Iz RAE su kazali da je utvrđena i jedinstvena cijena korišćenja prenosnog kapaciteta koja se primjenjuje na kupce priključene na distributivni i direktno priključene na prenosni sistem, u iznosu od 1,74 EUR po kilovatu (kW) za mjesec.

„Cijena je neznatno veća od važeće koja iznosi 1,72 EUR po kW”, zaključuje se u saopštenju.