Opštinski odbor Socijalističke narodne partije (SNP) u Nikšiću tvrdi da posljednjih nekoliko mjeseci Komunalna policija u ovom gradu vrši nadzor u vezi sa parkiranjem vozila na trotoarima, donose veliki broj prekršajnih naloga radi nepropisnog parkiranja i na taj način grubo zloupootrebljavaju svoj položaj, prenosi CdM.

Njihovo saopštenje:
Komunalna policija Opštine Nikšić ovlašćenja radi primjene ovih mjera crpila je iz člana 323, a u vezi sa članom 60 stav 1 tačka 13, Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima, što je i navela u prekršajnim nalozima.
U prekršajnim nalozima izricana je kazna u visini od 33 eura ako se ista odmah plati na određeni račun ili 50 eura ukoliko se to uradi naknadno. Isto tako kontrolisana lica su upućena, u navedenom nalogu, da ukoliko ne žele da plate naznačenu sumu mogu podnijeti zahtjev za sudsko odlučivanje kod nadležnog suda, a ukoliko to ne urade prekršajni nalog će postati konačan i izvršan.
Ovom prilikom, kako navode građani Nikšića, došlo je do grube povrede zakona, jer je Komunalna policija nenadležna da vrši inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, po ovom članu navedenog zakona, odniosno da je došlo do grube zloupotrebe službenog položaja, a sve na štetu velikog broja građana Nikšića.
Polazeći od iznesenih činjenica kao i neposrednim uvidom u navedeni zakon, nepobitno se može utvrditi da su navodi naših sugrađana opravdani, odnosno da je u konkretnom slučaju došlo do prekoračenja i zloupotrebe položaja od strane službenika Komunalne policije Opštine Nikšić.
Naime, članom 9 Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima tačno je predviđeno koje poslove iz sopstvene nadležnosti može da vrši Opština na svom području, a u skladu sa ovim zakonom, među kojima ne spadaju poslovi inspekcijskog nadzora iz člana 60 citiranog zakona.
Isto tako član 314 stav 3, poslove inspekcijskog nadzora u odnosu na nadležnosti Opštine u regulisanju saobraćaja na svom području isključivo jedino iz člana 9 ovog zakona vrši inspekcijski ogran lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.
Ni u jednom drugom članu ovog zakona izuzev člana 295, a koji se odnosi na to da se Opštini mogu povjeriti poslovi premještanja vozila na drugo mjesto, nije ostavljena mogućnost Opštini da može vršiti inspekcijski niti bilo koji nadzor u ovoj oblasti.
Upravo je Opština Nikšić crpeći pravo iz člana 9 ovog zakona donijela i Odluku o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić kao i Odluku o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Nikšić u 2015. godini. Ni jedan drugi akt kojom bi regulisala ovu materiju, odnosno nepropisno parkiranje na trotoarima Opština Nikšić nije donijela niti je mogla donijeti.