Mladi Nikšića

Cilj Nacrta novog zakona o sportu je da u potpunosti uredi sva pitanja koja se odnose na sistem sporta u Crnoj Gori, sportske subjekte i državne organe, kazao je ministar sporta Nikola Janović, prenose Vijesti.

On je, na prezentaciji tog dokumenta, kazao da će Nacrtom biti usaglašena rješenja iz važećeg Zakona o sportu sa postojećim pravnim sistemom i biće otklonjene određene nejasnoće i prepreke koje su proizilazile iz zakona koji je sada u primjeni.

Prema njegovim riječima, Nacrt Zakona o sportu će, osim usaglašavanja i preciziranja zakonskih normi, donijeti i brojne pozitivne vrijednosti sporta kao što su unapređenje položaja mladih sportista kroz uvođenje stipendija Ministarstva sporta, sufinansiranje ili finansiranja članarina za djecu.

“Pozitivne vrijednosti su i smanjenje starosnog uslova za naknade za vrhunske sportiste na 35 sa 40 godina, premije koje će se uplaćivati direktno sportistima i selektorima, odnosno glavnim tenerima, jasno razgraničenje između amaterskog i profesionalnih sportskih klubova, obaveza prijave promjene sportske organizacije u registar sportskih subjekata, uvođenje obaveznih ugovora o radu sportista, unapređenje zdrastvene zaštite sportista, osnivanje zavoda za sportsku medicinu i Saveza za neolimpijske sportiste”, kazao je Janović.

On je kao pozitivne vrijednosti Nacrta zakona naveo uvođenje obaveze da ministarstvo sporta uradi kategorizaciju sportova, uvođenje Dana reprezentacije, obaveznu preregistraciju sportskih organizacija, kao i preispitivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu sportista.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), Dušan Simonović kazao je da nije zadovoljan Nacrtom, navodeći da gotovo da nema člana na koji nema primjedbi.

“Zakon je trebalo da pišu pravnici, koji imaju ogromno iskustvo rada u sportskim asocijacijama. Zakon je jednim dijelom protiv ustavan, suprotan načelima olimpijske povelje. Pozicija COK nije ona kakvu zaslužuju krovna sportska asocijacija u Crnoj Gori”, kazao je Simonović.

On je precizirao da će biti greška ako se tokom izrade zakona bude vodilo računa o ličnostima, a ne o principima.

“Svi sporovi nastali u sportu moraju tu i biti riješeni. Sve sporove u sportu mora rješavati nezavisno tijelo – sportska arbitraža. Političari su potrebni sportu, mi smo mali sistem i bez njih je teško funkcionisati. Teško je isključiti ih iz svih sportskih struktura”, kazao je Simonović.

On je naglasio da je protiv smanjenja starosne granice za sportske naknade sportista sa 40 na 35, navodeći da će to biti teško održivo.

“To država ne može izdržati. Centralizacija sportista nije dobra”, kazao je Simonović.

Nekadašnji direktor Uprave za sport, Dragan Drobnjak smatra da je ishitreno donošenje novog zakona, navodeći da je trebalo prethodno napraviti analizu sistema, pa na osnovu nje raditi zakon.

Drobnjak je imao primjedbi na definiciju sporta, navodeći da ona u nacrtu ne obuhvata sve već samo sportiste koji će da se takmiče, iskljujući vježbače.

Prema njegovim riječima, nepotrebno je uvođenje asocijacije neolimpijskih sportova, navodeći da je to do sada pokrivao COK.

Drobnjak smatra da Nacionalni savjet treba da formira Skupština, a da njegova nadležnost treba da bude i finansiranje programa.

Predložio da se umjesto Dana reprezentacije bude Dan sporta – 6. april.

Nekadašnji predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Rade Đurđić smatra da Nacrt favorizuje profesionalni sport, dok je na marginama školski i amaterski.

“U izradi strategije za sport treba da učestvuje Nacionalni savjet, uz obaveznu saglasnost COK. COK, kao krovna sportska asocijacija, mora da ima aktivnu ulogu i da učestvuje u kreiranju i donošenju krucijalnog ili najznačajnijeg dokumenta za razvoj sporta. Strategiju bi trebala da donosi Skupština, a ne vlada”, rekao je Đurđić.

On smatra da bi umjesto dana reprezentacije trebalo uvesti Dan sporta i da to bude 10. mart, u znak sjećanja na taj datum 1891. godine kada je na Cetinju formirano Društvo za gimnastiku, klizanje i mačevanje.

Đurđić je naglasio da COK treba da uradi kategorizaciju sportova, u saradnji sa stručnim savjetom, navodeći da je neophodna i kategorizacija sportista.

Advokat Azra Jasavić, zastupnica Džudo saveza, kazala je da je u izradi Zakona trebalo da budu uključeni ljudi koji su dublje involvirani u sportski život, dokazani u svojoj oblasti, kao i oni koji su bili na čelu COK ili državnih sportskih institucija i klubova.

“Fokus treba staviti na Savjet za sport i njega moraju činiti istaknuti stručnjaci, naučni radnici iz oblasti sporta. Nijesu definisane ingerencije savjeta za sport, a on mora da ima ingerencije u davanju mišljenja u izboru programa za finansiranje iz budžeta”,kazala je Jasavić.

Ona je naglasila da bi nadležnosti Saveta trebale da budu utvrđivanje smjernica za kategorizaciju sportova i davanje mišljenja kod izdavanja državljanstva sportistima drugih država.

“Protiv sam centralizacije sporta, podržavam depolitizaciju i strogu zakonsku kontrolu novca datog savezima. Nijesmo za centralizaciju i nepoštovanje autonomije sporta. COK mora da ima veće ingerencije, jer je nacrtom marginalizovan.
Moraju se detaljnije napraviti odredbe nacrta u dijelu nadležnosti i ovlašćenja inspektora za sport”, kazala je Jasavić.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta, Igor Tomić kazao je da u Nacrtu treba dodati sportove koji su na programu Paraolimpijskih, a nijesu na Olimpijskim igrama.

On je pozdravio odluku da će biti razmatrana mogućnost kod imenovanja sekretara, ili administratora da to ne mora biti osoba sa sedmim stepenom stručne spreme.

“Apelujem da se izmijeni član prema kojem jedan spotista može nastupiti samo za jedan klub, jer sportista sa invaliditetom može nastupiti u klub osoba sa invaliditetom, ali i u klubu bez invaliditeta. To bi nam omogućilo da naši sportisti nastupaju i takmiče se i pod ingerencijom COK i POK”, kazao je Tomić.

On vjeruje da će biti razmatrana i izmjena u Nacrtu koja tretira nadoknade za selektore samo za kolektivne, a ne prepoznaje pojedinačne sportove.

Predsjednik Karate saveza, Vladimir Joković kazao je da ukoliko bude usvojen novi Zakon o sportu jedan od najuspješnijih karate trenera u Crnoj Gori neće moći da obavlja svoju dužnost u klubu i reprezentaciji jer ne ispunjava uslove.

“Mora se naći prostora za one koji prave rezultate. Trebalo bi da trener koji napravi šampiona dobije naknadu u pojedinačnom sportu, a ne samo u kolektivnom. Smatram da bi u novom zakonu trebalo prepoznati osnivanje sportskih škola u sredinama gdje ne postoje klubovi.
Nije dobro da se za izbor predsjednika Saveza bira dvotrećinskom većinom, već prostom većinom”, rekao je Joković.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza, Momir Đurđevac kazao je da bi ta asocijacija, ukoliko bi neka rješenja iz nacrta bila primjenjena, došla u konflikt sa propisima UEFA i FIFA.

“Naši argumenti su opravdani, nadam se da če te ih analizirati i prihvatiti”, kazao je Đurđevac.

Predsjednik Udruženja sportskih novinara, Veselin Drljević kazao je da sportski novinari nijesu nigdje tretirani u Nacrtu zakona o sportu.

“Novinari su dio sporta i sportskih organizacija. Mi smo sportski radnici i u tom pravcu ćemo se kretati. Oko izbora sportsite godine, niko ne može bolje ni Ministarstvo, COK ni MOK, bolje znati koliko su dobri sportisti”, zaključio je Drljević.

MInistar Janović najavio je da će sve primjedbe biti razmatrane.