Pred­stav­ni­ci sin­di­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Nik­šić uslo­vi­li su ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Sa­ve­za sin­di­ka­ta (SSCG) Du­ška Za­ru­bi­cu da u ro­ku od 90 da­na or­ga­ni­zu­je van­red­ni kon­gres na ko­jem bi se iza­bra­lo no­vo ru­ko­vod­stvo SSCG ili će or­ga­ni­zo­va­ti pro­test is­pred pro­sto­ri­ja cen­tra­le u Pod­go­ri­ci.

Na sa­stan­ku sin­di­ka­la­ca iz Nik­ši­ća za pred­sjed­ni­ka Op­štin­skog sin­di­kal­nog po­vje­re­ni­štva Nik­šić jed­no­gla­sno je iza­bran do­sa­da­šnji pred­sjed­nik Bran­ko Gar­da­še­vić, ko­ji je „Da­nu” ka­zao da je ak­tu­el­no sta­nje u SSCG neo­dr­ži­vo i da se stva­ri mo­ra­ju mi­je­nja­ti. On je is­ta­kao da su nje­go­ve ko­le­ge po­dr­ža­le ini­ci­ja­ti­vu Sin­di­ka­ta zdrav­stva da se or­ga­ni­zu­je van­red­ni kon­gres.
– Uko­li­ko se ne or­ga­ni­zu­je kon­gres, do­ni­je­će­mo od­lu­ku o upla­ta­ma čla­na­ri­na SSCG, ko­je će vje­ro­vat­no bi­ti uki­nu­te. Ta­ko­đe, kao jed­no od sred­sta­va bor­be za za­šti­tu in­te­re­sa SSCG, ali i rad­ni­ka u ci­je­loj Cr­noj Go­ri sprem­ni smo da or­ga­ni­zu­je­mo i pro­test ka­ko bismo sta­li na kraj sa­mo­vo­lji ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra. Us­kra­će­na su nam sva sred­stva za rad, ne­ma­mo te­le­fo­ne, in­ter­net, ne mo­že­mo da ko­mu­ni­ci­ra­mo sa član­stvom i to sta­nje se mo­ra mi­je­nja­ti – is­ta­kao je Gar­da­še­vić.
On je na­veo da te­ren­skog ra­da u SSCG ne­ma zbog od­lu­ke ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra i nje­mu bli­skih lju­di da uki­ne op­štin­ska sin­di­kal­na po­vje­re­ni­štva.
– Ta­kva od­lu­ka je ne­ra­ci­o­nal­na jer mo­ra­mo na te­re­nu obi­la­zi­ti rad­ni­ke i po­ma­ga­ti ih. Mi smo na ju­če­ra­šnji sa­sta­nak po­zva­li ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, ali on ni­je do­šao – na­veo je Gar­da­še­vić.
On je is­ta­kao da je iz Nik­ši­ća po­sla­ta po­ru­ka da se imo­vi­na SSCG ni­po­što ne smi­je pro­da­va­ti, dok se ne or­ga­ni­zu­je van­red­ni kon­gres.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta tek­sti­la, ko­že, obu­će i hem­ij­ske in­du­stri­je Vi­dak Đu­ra­no­vić ka­zao je d me­đu član­stvom vla­da ve­li­ko raz­o­ča­re­nje atu­el­nim ru­ko­vod­stvom. Is­ta­kao je da ra­ni­ji van­red­ni kon­gres na ko­jem je za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra iza­bran Za­ru­bi­ca ni­je bio le­gi­ti­man, te da je odr­ža­va­nje no­vog nu­žnost.
Pred­stav­nik Sin­di­ka­ta in­for­ma­tiv­ne, gra­fič­ke i iz­da­vač­ke dje­lat­no­sti Če­do Vu­ko­tić ka­zao je da su sve sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je jed­no­gla­sno za oču­va­nje je­din­stva SSCG, ko­je je do­ve­de­no u pi­ta­nje po­na­ša­njem ak­tu­el­nog ru­ko­vod­stva.
– Ve­li­ka je gre­ška uki­da­nje op­štin­skih sin­di­kal­nih po­vje­re­ni­šta­va i to se ne mo­že do­zvo­li­ti.
Iz­gle­da da na­šem ru­ko­vod­stvu ne od­go­va­ra­ju rad­ni­ci, a sa­mo su im do­bri fo­te­lja­ši. Kon­gres se mo­ra or­ga­ni­zo­va­ti što pri­je u skla­du sa va­že­ćim sta­tu­tom, a ne da se hva­ta­ju kri­vi­ne oko tog ak­ta, kao što se do­sad ra­di­lo – is­ta­kao je Vu­ko­tić.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar SSCG Du­ško Za­ru­bi­ca sa­op­štio je „Da­nu” da će Skup­šti­na 25. de­cem­bra do­ni­je­ti od­lu­ku o da­tu­mu van­red­nog kon­gre­sa. On je sa­sta­nak u Nik­ši­ću oci­je­nio kao „igru” zato što je Gar­da­še­vić smijenjen i ni­je mo­gao sa­zva­ti sa­sta­nak pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta.
– Na moj za­htjev će se odr­ža­ti van­red­ni kon­gres i ni­je bi­lo po­tre­be za bi­lo ka­kvim uslo­vlja­va­nji­ma. Skup­šti­na je već za­ka­za­na i ona će do­ni­je­ti od­lu­ku o van­red­nom kon­gre­su. Ne znam ka­ko su iza­bra­li Gar­da­še­vi­ća za pred­sjed­ni­ka po­vje­re­ni­štva, ka­da ona vi­še ne po­sto­je – ka­zao je Za­ru­bi­ca.