Članovi Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga konstatovali su da je tokom 2016. godine otkriveno 188 krivičnih djela zloupotrebe droga, što je više za oko dva odsto u odnosu na prethodnu, sa 155 krivičnih prijava protiv 194 lica, prenosi Antena M.

Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga razmotrio je informaciju Ministarstva zdravlja o formiranju i radu Komisiju za droge, koja će na adekvatan način sagledavati aktuelne teme iz oblasti bolesti zavisnosti i aktivnosti koje se odnose i tiču sprečavanja zloupotrebe droga.

Predstavljena je i informacija o dostupnosti i mogućnosti liječenja bolesti zavisnosti u zdravstvenom sistemu. Konstatovano je da se radi o dugotrajnom i kompleksnom procesu koji je multidisciplinaran. Istaknuto je da se prevenciji daje izuzetan značaj kroz sistem zdravstva i opštinskih kancelarija za prevenciju, sistem obrazovanja i vaspitanja primjenom sertifikovanih programa po standarima EU.

Podržana je sugestija da se intenzivira saradnja opštinskih kancelarija za prevenciju narkomanije na nivou škola i porodice.Takođe je podržana inicijativa da Bolnicu za psihijatriju u Kotoru treba rasteretiti nemedicinskih pacijenata, jer ova bolnica dugo godina radi sa licima koja su pod sudskim i krivično pravnim tretmanom, kao i licima sa socijalnom potrebom što nije psihijatrijski standard i otežava rad i rezultate djelovanja osoblja bolnice.

Ohrabruju se opštine da sagledaju mogućnosti u cjelosti ili parcijalnog pružanja ovakvog vida podrške licima sa svojih teritorija kojima je potreban tretman rehabilitacije u JU za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Kakaricka gora.

Državnom savjetu je predstavljen izvještaj Instituta za javno zdravlje o provedenom ESPAD istraživanju u populaciji šesnaestogodišnjaka u Crnoj Gori, sa ciljem sticanja uvida u trendove upotrebe psihoaktivnih supsatnci kod mladih.

Zaključeno je da preventivne mjere i aktivnosti treba kontinuirano primjenjivati na svim nivoima, u sistemu vaspitanja i obrazovanja, na lokalnom nivou, u zdravstvenom sistemu, u sektoru civilnog društva, u skladu sa nacionalnim sterateškim dokumentima. Preporučuje se primjena standardizovanih programa prevencije, u skladu sa međunarodnom praksom uz primjenu metoda evaluacije.

Savjetu je predsjedavao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. U radu su učestvovali i ministar zdravlja, Kenan Hrapović i ministar prosvjete Damir Šehović.