Savjet Agencije za nadzor osiguranja raspisao je konkurs za izbor direktora te institucije. Prijave se mogu podnositi do 23. decembra do 14 sati u zatvorenoj koverti na adresu Agencije.

Mandat direktora Agencije je četiri godine.
Za direktora Agencije, kako se navodi u konkursu, može biti izabrana osoba sa prebivalištem u Crnoj Gori i koja je njen državljanin.
Kandidat mora imati visoku stručnu spremu i profesionalno iskustvo od najmanje tri godine u oblasti osiguranja, prava ili ekonomije.
Uslov je i da kandidat tri godine prije imenovanja nije bio član organa upravjanja u preduzeću nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja.
Uslov je i da kandidat nije u konfliktu interesa na način propisan članom 182 Zakona o osiguranju.
Kandidat za direktora Agencije obavezan je da uz prijavu dostavi i dokaze o državljanstvu i prebivalištu i stručnoj spremi, profesionalnu biografiju i ovjerenu izjavu da ne postoje smetnje za imenovanje utvrđene zakonom.
Kandidat treba da dostavi i predlog ciljeva djelovanja Agencije i načina razvoja sektora osiguranja u Crnoj Gori u pisanoj formi.