Filološki fakultet, za sve zainteresovane kandidate koji žele da formalizuju znanje stranog jezika, organizuje provjere znanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje o određenom nivou poznavanja stranog jezika.

Uvjerenje služi kao dokaz o znanju jezika i može se upotrijebiti u različite svrhe:

1.prijava na posao,
2.prijava na stipendiju,
3.upis na postdiplomske studije i slično.

Testiranje se organizuje tokom cijele godine i sastoji se od pismenog i usmenog dijela ispita na osnovu kojeg profesor Filološkog fakulteta određuje stepen vladanja stranim jezikom prema CEF skali.

Testiranje se može obaviti u Nikšiću ili Podgorici. Cijena polaganja iznosi 50 eura.

Telefoni za zakazivanje ispita su: 040 224 008, 020 243 516, a e-mail: filoloski@ac.me.

Žiro račun je u Nikšiću: 510-92403-57, a u Podgorici: 510-199-25.