U hotelu Sindčel u Nikšiću 06.02.2016.god. održana je press konferencija na kojoj je predstavljen projekat “Mi možemo i hoćemo da radimo” koji realizuje NVO “Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju” u saradnji sa ZZZCG. Cilj ovog projekta je smanjenje socijalne isključenosti lica sa invaliditetom, prvenstveno djece i omladine, njihovo uključivanje u radne procese kako bi obezbijedili egzistenciju za sebe i svoju porodicu i osjećali se društveno korisnim, srećnim i zadovoljnim.

U okviru ovog projekta sedmoro omladine i odraslih OSI će proći tromjesečnu obuku kroz mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije od strane ZOPT-a. Nakon toga oni će proći praktičnu obuku u prostorijama koje će im obezbijediti realizatori ovog projeka, a petoro od njih biće zaposleno na period od tri mjeseca.  Njima će biti obezbijeđena neophodna oprema, honorari, materijal, tereneri i predavači, a period realizacije projekta je janur-novembar 2016.godine. Cilj ovog projekta je i doprinos kvalitetnijem životu lica sa smetnjama u razvoju, njihova integracija i socijalizacija i zajedničko druženje. Vrijednost ovog projekta je pedeset dvije hiljade eura. OSI seminar NK2OSI seminarNk3

Na pres konferenciji je predstavljen projekat Udruženja “Mi možemo i hoćemo da radimo”, ciljevi, ali i problemi sa kojima se ova NVO susreće. Predstavnici UZPD istakli su problem nedovoljnog prostora za mnogobrojne aktivnosti koje pružaju a to su stručni tretmani logopeda, defektologa za poremećaje ponašanja, psihologa, fizioterapeuta, psihološko i pravno savjetovalište, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, personalnu asistenciju, pomoć u kući i razne vrste edukacija. Sve to realizuje se u prostoru od 60 m² a Udruženje radi svakodnevno od 8
ujutro do 8 uveče jer ima veoma veliki broj korisnika kojima pruža navedene usluge uz simboličnu participaciju.
Nakon konferencije organizovan je i seminar u okviru kojeg su treneri prisutne upoznali sa profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem OSI, vrstama i mogućnostima njihovog radnog angažovanja, značajem radnog angažovanja OSI, kao i zakonskom regulativom iz oblasti zapošljavanja OSI.

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju” (UZPD) osnovano je 1991. godine, a ima 256 djece mlađe od osamnaest godina i sedamdeset četvoro starije od osamnaest godina.