Skupština opštine Nikšić poziva sve nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 18. 12. 2015. godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Građanskog biroa Skupštine opštine Nikšić ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me u roku od pet dana od dana objavljivanja poziva.

Uz prijavu za učešće na šesnaestoj sjednici Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine.

Predsjednik Skupštine odlučuje o izboru predstavnika nevladinih organizacija i o tome ga obavještava najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, u pisanoj ili elektronskoj formi.

Odluka o izboru predstavnika nevladine organizacije objaviće se na web site opštine Nikšić, www.niksic.me.