Site icon Mladi Nikšića

Potreban tehnički saradnik/ca, IT administrator/ka

Happy Dog DOO raspisuje konkurs

Happy Dog DOO raspisuje konkurs

Univerzitet Crne Gore  ̶  Filozofski fakultet Nikšić raspisuje oglas za tehničkog saradnika/cu, IT administratora/ku.  Za navedeno radno mjesto predviđen je obavezan intervju sa prijavljenim kandidatima i probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Zainteresovani kandidati moraju da zadovolje opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa, tj. da posjeduju: crnogorsko državljanstvo, da su punoljetni, imaju propisani nivo kvalifikacija obrazovanja, položen stručni ispit za rad u državnim organima, uvjerenje da nijesu osuđivani za neko krivično djelo i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Pored opštih zakonom utvrđenih uslova, kandidat/kinja treba da ispunjava i posebne uslove: Visoko obrazovanje u obimu od 180 ili 240 kredita CSPK- a iz oblasti inženjerstva – tehničke struke (VII -1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Elektrotehnički, Prirodno-matematički, Mašinski ili srodni fakultet računarskog smjera ili informatike i da ima jednu godinu radnog iskustva u struci.

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV.

Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Oglas traje osam dana od dana objavljivanja.

 

Exit mobile version