Potreban rukovodilac/ilja organizacione jedinice Zavičajni muzej

JU Muzeji i Galerije Nikšić raspisuje konkurs za rukovodilac/ilja organizacione jedinice Zavičajni muzej. Konkurs je raspisan četvrtog decembra i traje narednih osam dana.
Predviđen je rad u punom radnom vremenu, prije podnevna smjena. Za ovu fuknciju potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: VII nivo kvalifikacije (visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a) fakultet društvenog, umjetničkog, tehničkog ili prirodnjačkog smjera. -Položen stručni ispit za obavljanje muzejske djelatnosti. -Tri (3) godine radnog iskustva. Potrebna dokumentacija: Prijava na slobodno radno mjesto, fotokopija biometrijske lične karte, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti; diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje muzejske djelatnosti i dokaz (uvjerenje/potvrda) o posebnom radnom iskustvu. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv radnog mjesta) na adresu: JU Muzeji i galerije, Nikšić, Trg Šaka Petrovića.
Broj prijave:
201172000624
Kontakt:
Telefon 040/212-977
Fax 212-978