Site icon Mladi Nikšića

Potreban nastavnik/ca

Univerzitet Crne Gore (Filozofski fakultet, Nikšić) raspisuje konkurs za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička geografija – jedan izvršilac, a na određeno vrijeme.

Kandidat za ovo radno mjesto mora ispunjavati opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje. Uz prijavu za izbor u zvanje, kandidati su dužni da podnesu: diplome ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i dokaz da se protiv kandidata ne vodi postupak za neko krivično djelo.
Konkurs je objavljen 29.12. i trajaće 15 dana od dana objavljivanja, a kandidati su dužni da potrebnu dokumentaciju, kao i CV i prijavu na oglas, dostave na adresu: Univerzitet Crne Gore, Rektorat, Cetinjska ulica 2, 81000 Podgorica (sa naznakom: za Naučni odbor Univerziteta Crne Gore).
Kontakt telefon: 020/414-270
Exit mobile version