konkurs

JP “Vodovod i kanalizacija” DOO Nikšić raspisuje konkurs za tehničkog/u referenta/kinju. Konkurs je raspisan 14. decembra i trajaće osam dana. Potreban je jedan izvršilac sa radnim iskustvom od šest mjeseci za puno radno vrijeme. Broj prijave: 201172000640. Dužina zaposlenja je na neodređeno vrijeme. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs: -CV; -Original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o stručnoj spremi; -Uvjerenje o državljanstvu -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Kontakt telefon poslodavca: 040/232-210 Fax 040/232-210