KCCG

Klinički centar Crne Gore (KCCG) donio je odluku da obustavi postupak javne nabavke opreme i aparata za potrebe dnevne bolnice, na predlog Komisije za vrednovanje ponuda, jer su ponude ponuđača bile neispravne.

U odluci Komisije se navodi da je poništena nabavka opreme špric pumpe i infuzione pumpe, čija je procijenjena vrijednost 23.900 eura, monitora za neinvazivni monitoring, procijenjene vrijednosti 8.500 i defibrilatora, procijenjene vrijednosti 6.000 eura.
KCCG je ponovo raspisao tender za nabavku opreme koja nije kupljena.
“Za nabavku špric pumpi i infuzione pumpe neiepravnim su ocijenjene ponude ponuđača „Osmi red“ i Farmont. Ponude ponuđača Farmalaba i Urion za kupovinu monitora za neinvazivni monitoring takođe nijesu bile ispravne i potpune, dok su odbijene i ponude ponuđača Farmalab i „Osmi red“ za nabavku defibrilatora. Ponude nijesu sačinjavale precizne tehničke karakteristike i nije preveden sadržaj uputstva, kada je riječ o garanciji i servisiranju opreme. Na osnovu uvida u dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda za partiju jedan, Alaris plus volumetrik pumpu, Komisija je utvrdila da je pumpa namijenjena između ostalog, za kontinuiranu isporuku parenteralne hrane, što nije u skladu sa zahtjevom iz tehničkih karakteristika”, navode u tenderskoj dokumentaciji.
Iz KCCG navode da je rok minimum 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji i puštanju u rad.
Za aparate potrebni dokazi o karakteristikama
Tenderom je propisano da je ponuđač dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokaz izdat od proizvođača) koji izdaje proizvođač, u kojem će biti naveden zaštićeni naziv i kataloški broj ponuđenog proizvoda.
Izuzetno, ukoliko kataloški broj nije naveden u dokazu o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda, ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača, datu za potrebe učešća ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke, u kojoj je naveden zaštićeni naziv i kataloški broj ponuđenog proizvoda.
“Ponuđač je dužan da u dostavljenom dokazu o tehničkim karakteristikama navođenjem broja pozicije i broja konkretne tehničke karakteristike (kako su numerisane u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama predmeta javne nabavke, odnosno predmeta radova u tenderskoj dokumentaciji) označi tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda”, navode iz KCCG.
Izvor: Dan