Redovna skupština akcionara EPCG AD Nikšić održana je juče u Nikšiću. Na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni direktor Stefano Pastori, donijete su slijedeće odluke: odluka o usvajanju finansijskih i kosolidovanih finansijskih iskaza za 2014.godinu, odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije, odluka o pokriću akumuliranih gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića akumuliranog gubitka i isplate akcionarima.

Skupština je usvojila odluku o izboru revizora i izmjenama Statuta kompanije kao i odluke razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora Kompanije.

Skupština akcionara jednoglasno je prihvatila prijedlog Odbora direktora o načinu pokrića akumuliranih gubitaka kompanije u iznosu od oko 235, 5 miliona eura. Za te namjene kao i isplatu novčanih sredstava akcionarima, srazmjerno njihovom učešću u kapitalu, smanjen je osnovni kapital kompanije. Time je obezbijeđeno oko 61,5 miliona eura za pokriće dijela akumuliranih gubitaka i oko 35 miliona za isplatu akcionarima. Preostali dio gubitaka, na osnovu mišljenja Instituta certifikovanih računovođa, kao organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije, biće pokriven iz revalorizacionih rezervi a ostali dioiz emisione premije.

Angažovanjem menadžmentskih struktura, zaposlenih u Komaniji i dobrog upravljanja troškovimaostvarenasu osnovna načela Poslovne politike. Realizovan je Elektroenergetski bilans i obezbijeđeno uredno snabdijevanje svih potrošača električnom energijom. Krajnji rezultat godišnjeg finasijskog poslovanja u 2014. godini iskazan je dobitom u iznosu od 34.767.009 € što je za 9.611.054 € bolje od ostvarenog rezultata u 2013.godini.

Prošla godina bilježi nepovoljniju hidrološku situaciju u odnosu na 2013. Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2014. godini iznosila je 3.038,1 GWh, što je za 159,9 GWh ili 5.0% manje od plana, odnosno za 771,1GWh ili 20,2% manje od ostvarenja u predhodnoj godini.Ostvarena potrošnja električne energije u 2014. godini veća je u odnosu na prethodnu godinu za 16,6 GWh. Ostvaren je visok stepen sigurnosti rada elektroenergetskog sistema Crne Gore kao i veoma visok stepen pouzdanosti i raspoloživosti elektrana.

Gubici ostvareni u distributivnoj mreži u 2014.Godini iznose 16,83% koji su u odnosu na 2013. godinu manji za 49,1 GWh.Plan naplate za 2014. godinu je ostvaren u cjelosti. U 2014. godini je naplaćeno oko 5,6 miliona € više nego u prethodnij godini tj. stopa naplate povećana u prosjeku za 5,2%.

Kapitalna ulaganja u 2014. godini realizovana su u manjem obimu nego prethodne godine iz razloga što je AMM projekat – „Pametna brojila” bio ubrzan u 2013. godini pa je najveći dio projekta bio i realizovan u toj godini. Sa druge strane Kompanija podvlači da se pozitivni rezultati mogu očekivati i u narednom periodu uz akcije i optimizacije započete ranije čime bi se EPCG suprotstavila novim izazovima koji je čekaju.

Prema Zakonu o privrednim društvima, mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Shodno tome, nakon razrješenja postojećih i glasanja za nove, izabran je novi Odbor direktora, u kojem je došlo do promjene dva člana predstavnika strateškog partnera A2A, saopšteno je Portalu Analitika iz EPCG ali nijesu precizirali ko su novi članovi Odbora.