Osobama sa invaliditetom (OSI) nije od koristi što uz pomoć kakve-takve rampe mogu ući u bolnicu, ili bilo koju drugu instituciju u Nikšiću, kada u njoj ne mogu koristiti toalet i obaviti adekvatan pregled, jedan je od zaključaka na održanom Okruglom stolu na kojem se analiziralo postojeće stanje koje tretira Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti 2022-2027. na nivou Nikšića.

Vlada je Analizu usvojila 2022. godine, a predstavljeno je 12 operativnih ciljeva.

Osobe sa invaliditetom i dalje muče iste brige utvrđene istraživanjem od prije par godina – nepristupačni toaleti, kako odraslima tako i djeci u školama, nemogućnost pristupu određenih biračkih mjesta, diskriminacija i neobaviještenost poslodavaca o pravima OSI pri njihovom zapošljavanju, nepotpuno bolničko liječenje… Ostalo je dosta prostora da se sprovedu aktivnosti koje će poboljšati položaj i kvalitet života OSI onako kako nalažu pravila struke, zaključak je današnjeg Okruglog stola.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici NVO Mozaik, stručna saradnica dr Anka Vukićević, predstavnik Opštine Nikšić Vojin Striković, predstavnice Sekretarijata za investicije i projektovanje Jelena Šekarić i Milijana Kovač i direktor NVO CAREP Nardi Ahmetović.

Da inkluzija ne predstavlja samo formalno uključivanje, već i poštovanje i vrednovanje onoga što OSI rade i doprinose društvu, kazala je jedna od autorki Analize, Anka Vukićević i istakla kako “je obaveza obezbijediti da osobe sa invaliditetom imaju iste mogućnosti za rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i pravo da znaju svoja prava, kao i osobe bez istog”.
Prvi operativni cilj Analize tiče se žena i djevojčica sa invaliditetom, koje čine najranjiviju kategoriju. Aktivnosti koje su trebale biti realizovane, a nijesu su: izrada analize o nivou integrisanosti žena sa invaliditetom u dokumentima javnih politika za čiju realizaciju su bili odgovorni ZSDZ, MLJMP, NVO sektor, UNDP a trebala je biti završna u četvrtom kvartalu tekuće godine. Zatim, analiza učešća žena sa invaliditetom u javnom i političkom životu na lokalnom nivou, sprovođenje aktivnosti u borbi protiv diskriminacije, edukacija OSI romske i egipćanske populacije… Nije realizovana aktivnost podrška Savjetu za prava djeteta, obuhvaćena drugim po redu operativnim ciljem— Djeca sa invaliditetom.

Treći operativni cilj obuhvata obezbjeđivanje ravnopravanog pristupa licima sa invaliditetom objektima u javnoj upotrebi i saobraćaju. Tri objekta nijesu prilagođena, za koje je bila zadužena lokalna samouprava.

Osvrnuvši se na zdravstvo, konkretno Jedinicu za fizikalnu medicinu Doma zdravlja Nikšić, rečeno je kako osobe sa invaliditetom ne mogu adekvatno pristupiti odjeljenju. Istaknuto je kako pojedine nikšićke ambulante ni po pristupačnosti ni po opremljenosti nijesu prilagođene osobama sa invaliditetom. Naročito diskriminisana grupa su žene sa invaliditetom, koje usljed nedostatka ležaja ne mogu obaviti adekvatan ginekološki pregled.
“Ginekološki sto u DZ Nikšić ne postoji za osobe sa invaliditetom”, istakla je Vukićević i istakla kao ključan problem to što “oni koji kreiraju budžete nemaju informacije o potrebama OSI”.

“Kroz projekat koji sprovodi Opština, kroz detalju analizu odrađeno je mapiranje grada Nikšića i svih javnih i privatnih objekata, prilikom čega je utvrđeno da od 94 mapirana objekta, samo tri odsto objekata je pristupačno osobama sa invaliditetom, iliti dva objekta”, kazao je direktor NVO Mozaik, Blagoje Šturanović.

Ne samo da su nepristupačni hoteli i kafići, već i državne institucije, kao što je Centar za socijalni rad, čija rampa je bila obezbijeđena kroz projekat, ali on nije realizovan.
Takođe, Biro rada Nikšić je djelimično pristupačan OSI, kulturne ustanove…

Na Okruglom stolu postavilo se i ključno pitanje – koja je svrha postojanja rampe, kada OSI ne mogu koristiti toalet ustanove, ne mogu doći do drugog sprata… Takođe, učesnici Okruglog stola su se zapitali o svrsi školovanja OSI, kada su oni izloženi diskriminaciji poslodavaca i nepoznavanja njihovih radnih prava.

“U Nikšiću imamo samo četiri toaleta koja su pristupačna osobama sa invaliditetom”, istakao je Šturanović.

Kroz četvrti operativni cilj, koji se tiče unaprjeđenja institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i pristupačnosti organa javne vlasti u zaštiti od diskriminacije OSI, planirano je devet aktivnosti, od kojih su u dvije učestvovali predstavnici lokalne samouprave.

Predstavnik Romske organizacije CAREP Nardi Ahmetović, kazao je kako je tokom posjete obrazovnih institucija u Nikšiću, fakulteta i osnovnih i srednjih škola, utvrđeno da rijetko koja škola posjeduje toalete prilagođene djeci sa invaliditetom, kao najosjetljivoj društvenoj kategoriji.
“Toaleti prilagođeni OSI postoje na UCG – Fakultetima u Nikšiću, dok škole rijetko ispunjavaju uslove, izuzev OŠ “Olga Golović i eventualno “Mileva Lajović-Lalatović”, kazao je on.

Predstavnik Opštine Nikšić, Vojin Striković kazao je da je manje vjerovatno da će kafići ispuniti u potpunosti nesmetan boravak OSI, jer neki od njih, uglavnom, dobre uslove ne omogućavaju ni drugim građanima, koji čine većinu posjetilaca. Međutim, to treba da urade značajni kulturni objekti i veći hoteli. Striković je dodao da je planirano da Opština Nikšić ustupi još jedno vozilo za potrebe korišćenja OSI.

Predstavnici NVO Mozaik istakli su pak da su javne ustanove, centri kulture pa i kafići i hoteli zakonom obavezani da ispune uslove o pristupačnosti.

Ispred predstavništva Sekretarijata za investicije i projektovanje, saopšteno je kako je Opština, koja postupa u skladu sa svojim nadležnostima, otvorena za saradnju, i može pokušati da inicira promjene Ministarstvima zdravlja, kulture…
Rečeno je kako Agencije za projektovanje treba da predvide probleme OSI i planiraju uz konsultaciju osoba sa invaliditetom, jer niko od njih samih ne poznaje bolje sopstvene potrebe.

Analiza je odrađena kroz projekta “Zajedno donOSImo odluke”, koji je podržan kroz program “Podržani, osnaženi”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice “Slagalica” iz Hrvatske. Projekat finansira Evropska unija (EU). Cilj projekta je povećanje stepena učešća organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) i osoba sa invaliditetom (OSI) u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom nivou, osnaživanje njihovih zagovaračkih kapaciteta, izrada Analize postojećeg stanja i izrada i podnošenje inicijative za usvajanje i sprovođenje strategije na lokalnom nivou.