Site icon Mladi Nikšića

Novi poziv za prodaju akcija EpCG

 

Do 12. avgusta Elektroprivreda (EPCG) je pozvala sve zainteresovane da dostave ponude na poziv za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok transakciji.

EPCG planira da proda 11,81 milion sopstvenih akcija po minimalnoj cijeni od 7,33 eura po dionici, prema fer tržišnoj vrijednosti po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija.
Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu megavata (MW) ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500 miliona eura. Ponude mogu dostaviti investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u posljednje tri godine, kapital od najmanje milijardu eura i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona eura u zadnjih pet godina.
„Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativu na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vrijedonosti sopstvenih akcija“, navodi se u pozivu.
U slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanje ugovora o kupovini akcija, EPCG će izabranom kandidatu istu aktivirati.
U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje ili primanje mita, davanje ili primanje mita u privrednom poslovanju, utaja poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama, pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice/a tog privrednog subjekta ima prebivalište.
U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
Ponuda se dostavlja neposredno ili putem pošte, na adresu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400
Nikšić, zaključno sa 12. avgustom do deset sati.
Ključni kriterijum za vrednovanje ponuda biće najveća ponuđena vrijednost ukupne blok transakcije.
Neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi, biće odbačene i neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i iste će biti vraćene ponuđaču.
Odluku o izboru strateškog kupca donijeće Skupština akcionara preduzeća, na osnovu predloga Komisije koja je sprovela postupak prodaje.
„U slučaju odustanka od zaključenja ugovora o kupovini akcija podnosioci ponuda, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posljedica učešća na ovom javnom pozivu“, zaključuje se u pozivu.
Izvor: MINA Business

Exit mobile version