Prema istraživanju koje je Omladinski klub Nikšić sproveo u oktobru, glavni izvor nezadovoljstva kod naših mladih sugrađana su ne­za­po­sle­nost i lo­ša eko­nom­ska si­tu­acija. Istraživanje je sprovedeno među 500 ispitanika sta­ro­sti od 15 do 30 go­di­na i fokus je bio na nji­ho­v po­lo­ža­j u dru­štvu, na­či­nu pro­vo­đe­nja slo­bod­nog vre­me­na, za­in­te­re­so­va­no­sti za kul­tur­na i sport­ska de­ša­va­nja. 

Na pi­ta­nje ko­li­ko su mla­di za­do­volj­ni mo­guć­no­sti­ma ko­je im se pru­ža­ju u gra­du, 60 od­sto is­pi­ta­ni­ka od­go­vo­ri­lo da ni­je­su za­do­volj­ni, dok se 13 od­sto iz­ja­sni­lo da su za­do­volj­ni ili ve­o­ma za­do­volj­ni. Svijetla tačka istraživanja je podatak da je čak preko 75 odsto mladih za­in­te­re­so­va­no za ne­ki vid ne­for­mal­nog uče­nja, sma­tra­ju­ći da na taj na­čin mo­gu uti­ca­ti na ne­po­volj­ni po­lo­žaj u dru­štvu i da će usled ve­ćih zna­nja bi­ti konku­rent­ni­ji na tr­ži­štu ra­da.
“Mla­di sma­tr­aju da na­šem gra­du u naj­ve­ćoj mje­ri fa­li ve­ća po­nu­da sport­skih sa­dr­ža­ja, kul­tur­nih de­ša­va­nja, ko­ji bi bi­li bes­plat­ni ili po naj­ni­žoj mo­gu­ćoj ci­je­ni, jer so­ci­jal­ni stan­dard uti­če da i po­red že­lje, mno­gi ne ko­ri­ste ne­ki od sa­dr­ža­ja ko­ji već po­sto­je. Za rje­ša­va­nje ovih problema u bu­duć­no­sti ve­li­ki uti­caj i zna­čaj ima­će omla­din­ski ak­ti­vi­sti za ko­je po­sto­ji stan­dar­di­zo­va­no za­ni­ma­nje či­je se usva­ja­nje od nad­le­žnih or­ga­na usko­ro oče­ku­je. Omla­din­ski klub je ra­dio na pro­mo­ci­ji ovog za­ni­ma­nja i od ukup­nog bro­ja is­pi­ta­ni­ka, njih 48 od­sto je ču­lo za za­ni­ma­nje oma­din­ski ak­ti­vi­sta”, navodi se u istraživanju.