Stečajna uprava Montavar Metalca iz Nikšića raspisala je oglas za prodaju imovine tog preduzeća, javnim prikupljanjem ponuda, po ukupnoj cijeni od 3,44 miliona eura, oko 23 odsto manjoj nego na prethodnom tenderu. Na prethodnom oglasu za prodaju imovine po početnoj cijeni od 4,42 miliona eura, na koji su se ponude mogle dostavljati do četvrtka, nije bilo zainteresovanih.
Na prodaju su ponuđene nepokretnosti ukupno vrijedne 2,04 miliona eura i pokretnosti po cijeni od 1,4 miliona eura. Nepokretnosti čine zemljište, odnosno 11 parcela ukupne površine 36 hiljada metara kvadratnih, čija je ukupna vrijednost 693 hiljada eura. Prodaju se i objekti po cijeni od 1,33 miliona eura, koje čine hale mašinske obrade i bravarske radionice, nova hala, upravna zgrada, portirnica, plinska i kompresorska stanica i kotlarnica.
Nepokretnosti čine i saobraćajnice unutar proizvodnog kompleksa, koje se prodaju za sedam hiljada EUR i ograda oko proizvodnog kompleksa koja se prodaje po cijeni od 5,25 hiljada eura. Pokretnosti ponuđene na prodaju čine repromaterijal, alat i pribor, nedovršena proizvodnja, investiciona ulaganja i oprema koja se prodaje za 1,4 miliona eura.
Ponude se mogu dostavljati do 2. marta do 14 sati na adresu Privrednog suda, a biće otvorene dan kasnije. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju svi pojedinci i kompanije koji dostave odgovarajuću ponudu. Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet prodaje, odnosno ponuđač dostavlja bezuslovnu ponudu za kompletnu imovinu sa cijenom u eurima.
Imovina će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, koja ne može biti manja od date vrijednosti imovine, odnosno 3,44 miliona eura. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajni upravnik u roku od sedam dana od javnog otvaranja ponuda. Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o kupoprodaji najkasnije u roku od deset dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Najpovoljniji ponuđač je dužan da prilikom zaključivanja priloži dokaz da je uplatio cjelokupnu kupoprodajnu cijenu. U suprotnom stečajni upravnik će smatrati da je ponuđač odustao od ponude i aktivirati garanciju ponude i imovinu dodijeliti drugom rangiranom ponuđaču.