mladi niksica

Italijanski mediji ovih dana “bruje” o mogućem skorom transferu crnogorskog reperezentativca i igrača milanskog “Intera” stevana Jovetića.

Dan prenosi navode italijanskog lista „Ko­ri­je­re de­lo sport” koji je ob­ja­vio da Ste­van si­gur­no na­pu­šta In­ter i da po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća da dva­de­set­še­sto­go­di­šnji Pod­go­ri­ča­nin ka­ri­je­ru na­sta­vi­ti u Ru­si­ji.

Pre­ma tim na­vo­di­ma, za nje­go­ve uslu­ge za­in­te­re­so­van je mo­skov­ski Spar­tak, či­ji čel­ni­ci klu­ba su već oba­vi­li raz­go­vor sa nje­go­vim me­na­dže­rom Fa­lji­jem Ra­ma­da­ni­jem.

Ko­nač­na od­lu­ka o Jo­ve­ti­će­voj bu­duć­no­sti bi­će po­zna­ta ubr­zo, a po­red Spar­ta­ka za nje­go­ve uslu­ge za­in­ter­so­van je i nje­mač­ki Volf­sburg.