Na Pa­ra­o­lim­pij­skim igra­ma u Rio de Ža­ne­i­ru, ko­je će se odr­ža­ti od 7. do 18. sep­tem­bra Cr­nu Go­ru će pred­sta­vlja­ti dvo­je spor­ti­sta – pli­vač Ili­ja Ta­dić, ko­ji će se nad­me­ta­ti u di­sci­pli­na­ma 50 i 100 me­ta­ra slo­bod­no i atle­ti­čar­ka Ma­ri­ja­na Go­ra­no­vić, ko­joj će to bi­ti dru­go uče­šće na Igra­ma, na­kon Lon­do­na pri­je če­ti­ri go­di­ne.

Sve­ča­ni is­pra­ćaj svo­jih tak­mi­ča­ra u Rio upri­li­čio je ju­če u ho­te­lu „Pod­go­ri­ca“ Pa­ra­o­lim­pij­ski ko­mi­tet Cr­ne Go­re, či­ji se pred­sjed­nik Igor To­mić po­seb­no za­hva­lio ro­di­te­lji­ma pa­ra­o­lim­pi­ja­ca i tre­ne­ri­ma POK, prenosi “DAN”.

“Tre­ne­ri Vla­da Ri­stić, Velj­ko Če­gar, Go­ran Ob­ra­do­vić, Če­do Da­mja­no­vić, Ni­ko­laj Lu­pu­le­sku i osta­li uči­ni­li su da ima­mo sa čim da se po­no­si­mo u re­zul­tat­skom smi­slu, ko­ji je na­ma če­sto naj­va­žni­ji, a či­ni mi se i ne mo­ra bi­ti. Hva­la spor­ti­sti­ma na do­sa­da­šnjim re­zul­ta­ti­ma i ulo­že­nom tru­du i što is­pi­su­ju ne sa­mo isto­ri­ju cr­no­gor­skog spor­ta, već isto­ri­ju onog što smo vje­ko­vi­ma u Cr­noj Go­ri, onog ljud­skog, hu­ma­nog i so­li­dar­nog, ono što pred­sta­vlja jed­na­kost me­đu is­ti­ma, in­klu­ziv­nu Cr­nu Go­ru i po­što­va­nje raz­li­či­ti­o­sti, re­kao je To­mić, ko­ji se ta­ko­đe za­hva­lio i dr­ža­vi, što je, ka­ko je re­kao, pre­po­zna­la ono što ra­di POK.- Či­ni mi da smo bi­li ne­na­me­tlji­vi i ti­hi, ali si­ste­mat­ski po­stup­ni i rad­ni. Či­ni mi se da ono što ra­di POK ima vri­jed­nost ko­ja pre­va­zi­la­zi sport­sku. Si­gu­ran sam da će­mo u Rio de Ža­ne­i­ru sa istim ža­rom i po­no­som, kao i na­ši olim­pi­ci ne­ko­li­ko sed­mi­ca ra­ni­je, po­ni­je­ti cr­no­gor­sku za­sta­vu”, re­kao je To­mić.
POK je za iz­u­ze­tan do­pri­nos u raz­vo­ju spor­ta oso­ba sa in­va­li­di­te­tom spe­ci­jal­nu za­hval­ni­cu do­di­je­lio pred­sjed­ni­ku Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta Du­ša­nu Si­mo­no­vi­ću.
“Tru­di­li smo se da u gra­ni­ca­ma na­ših mo­guć­no­sti po­mog­ne­mo. Spor­ti­sti POK su to na naj­bo­lji na­čin pre­to­či­li u re­zul­ta­te. Nji­ho­vi re­zul­ta­ti su plod mu­ko­trp­nog za­jed­nič­kog ra­da”, re­kao je Si­mo­no­vić, po­že­liv­ši sre­ćan put i uspje­šan na­stup cr­no­gor­skoj de­le­ga­ci­ji u Rio de Ža­ne­i­ru.
Di­rek­tor Upra­ve za mla­de i sport, Vu­šu­ro­vić re­kao je da je pu­nim sr­cem i sa ve­li­kim emo­ci­ja­ma pri­hva­tio re­zul­ta­te Fi­li­pa Ra­do­vi­ća, Rad­mi­la Ba­ra­ni­na, Ma­ri­ja­ne Go­ra­no­vić i Ili­je Ta­di­ća.
“Sve što ste ura­di­li pret­hod­nih go­di­na da­je nam za pra­vo da Cr­no Go­ra ima po­ten­ci­jal i u pa­ra­o­lim­pi­zmu”, re­kao je Vu­šu­ro­vić.

Vu­šu­ro­vić pre­dao bar­jak Ta­di­ću

Cr­no­gor­sku za­sta­vu na ce­re­mo­ni­ji sve­ča­nog otva­ra­nja Iga­ra no­si­će Ili­ja Ta­dić. Nje­mu je na ju­če­ra­šnjoj sve­ča­no­sti bar­jak uru­čio di­rek­tor Upra­ve za mla­de i sport, Igor Vu­šu­ro­vić.
“Na­dam se da ću oprav­da­ti oče­ki­va­nja i vra­ti­ti se iz Rio de Ža­ne­i­ra sa što bo­ljim re­zul­ta­tom, re­kao je Ta­dić.
Ma­ri­ja­na Go­ra­no­vić, ko­ja je ne­dav­no osvo­ji­la sre­br­nu me­da­lju na Evrop­skom pr­ven­stvu u Gro­se­tu, tak­mi­či­će se u ba­ca­nju di­ska i ku­gle.
“Dra­go mi je što ću dru­gi put na naj­ve­ćoj svjet­skoj smo­tri spor­ta na­stu­pi­ti i bra­ni­ti bo­je svo­je dr­ža­ve. Cilj mi je da po­pra­vim dva lič­na re­kor­da. Sprem­na sam, do­bro smo ra­di­li. Hva­la na uka­za­nom po­vje­re­nju, hva­la tre­ne­ri­ma Velj­ku Če­ga­ru i Igo­ru To­mi­ću. Na­dam se da ću oprav­da­ti nji­ho­va oče­ki­va­nja”, re­kla je Go­ra­no­vić.