Crna Gora je u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima ostvarila značajan napredak, ocijenio je generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija.

On je kazao da u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, taj resor osigurava pružanje socijalne i dječje zaštite potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, stranim i državljanima Crne Gore, preko centara za socijalni rad, dajući im prioritet u odnosu na druge slučajeve.

“U oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima Crna Gora je ostvarila značajan napredak, uz tendenciju ka jačanju svih postojećih kapaciteta kako bi te osobe bile u potpunosti zaštićene”, rekao je Kuševija.

On je naveo da je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je donešen 2013. godine, propisano da se dijete, odrasla i stara osoba, koja je žrtva trgovine ljudima, posebno štite.

Kuševija je podsjetio da je Institut za socijalnu i obrazovnu politiku u decembru prošle godine dobio licencu za pružanje usluge skloništa prihvatilišta i to isključivo žrtavama trgovine ljudima.

“U proteklom periodu u tom skloništu bilo je smješteno ukupno 40 korisnika žrtava trgovine ljudima, kada se pokazalo da ono ima dobre kapacitete za prihvat, ali i psihosocijalnu podršku žrtvama trgovine ljudima“, istakao je Kuševija.

Kako je naveo, znatno se promijenio način finansiranja te usluge.

“Sklonište je, osim finansiranja troškova smještaja korisnika u iznosu od 250 eura po korisniku, dobilo i grant od Ministarstva rada i socijalnog staranja od 40 hiljada eura za ovu godinu, čime se pokrivaju troškovi zarada zaposlenih“, rekao je Kuševija.

Kako je naveo, u cilju praćenja kvaliteta zaštite žrtava trgovine ljudima, Inspekcija socijalne i dječje zaštite vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, dok Zavod za socijalnu i dječju zaštitu prati kvalitet stručnog rada i pružanja usluge.

Kuševija je kazao da je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu akreditovao dva programa obuke, koji se odnose na oblast sprečavanja trgovine djecom i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova.

“I to osnovnu obuku stručnih radnika, stručnih saradnika i članova multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova i osnovnu obuku stručnih radnika u centrima za socijalni rad za prevenciju, otkrivanje i zaštitu žrtava trgovine djecom“, naveo je Kuševija.

On je objasnio da su Centri za socijalni rad zaduženi za pružanje psihosocijalne pomoći, imenovanje staratelja, izradu individualnih planova usluga i zaštite žrtava.

Oni su, kako je naveo Kuševija, zaduženi i za smještaj u prihvatilište – sklonište i ocjenjivanje socio-ekonomskog statusa žrtve, kao osnove za dodjelu jednokratne novčane pomoći koja je predviđena Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Izvor: Mina