Site icon Mladi Nikšića

JPU Dragan Kovačević potrebni asistenti u nastavi

JPU Dragan Kovačević raspisuje konkurs za asistente u nastavi. Za ovo radno mjesto potreban jedan izvršilac na određeno vrijeme, radni odnos se zasniva do 30. 08. 2022. godine. Konkurs će trajati osam dana.

Uslovi za prijavu:Kandidat za asistenta u nastavi mora da ima: -IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan (240 kredita CSPK-a) Završena obuka stručnog usavršavanja za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, Crnogorsko državljanstvo -Opštu zdravstvenu sposobnost Dokaz o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu,a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležene zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidta ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijava sa dokumentacijom se dostavlja na adresu JPU „ Dragan Kovačević“ ul.Kosovska bb, u roku od 8 dana od objavljivanja oglasa ili lično sekretaru ustanove od 07:00h do 15:00 svakog radnog dana.
Exit mobile version