mladi niksica

U nik­šić­kim ga­le­ri­ja­ma „Ili­ja Šo­ba­jić” i „ Ni­ko­la I ” pred­sta­vlje­ni su ra­do­vi tro­ji­ce ame­rič­kih umjet­ni­ka, a po­stav­ka je no­si­la na­ziv „Raz­li­či­ti Ame­ri­kan­ci”.

Dan piše da su Aj­zek Aj­den, Ro­mul Sans i De­šon Di­ma, sva­ki na svoj na­čin, prema riječima isto­ri­čara umjet­no­sti Pe­tra Ću­ko­vića, pre­ni­je­li na svo­je ra­do­ve uti­sak o Cr­noj Go­ri u ko­joj su bo­ra­vi­li to­kom re­zi­den­ci­jal­nog pro­gra­ma u „Du­klej art cen­tru” u Ko­to­ru.

“Ri­ječ je o raz­li­či­tim umjet­ni­ci­ma i raz­li­či­tim je­zi­ci­ma, što je vi­še ne­go oči­gled­no, kao i o tri raz­li­či­te op­ser­va­ci­je o ne­kim mo­guć­no­sti­ma ko­je se uka­zu­ju pred umjet­ni­ka da­nas. Aj­den polemiše sa jed­nom no­vom po­ja­vom tzv. zom­bi for­ma­li­zma, i do­sta iro­nič­no se od­no­si pre­ma njoj”, ka­zao je Ću­ko­vić.

Za raz­li­ku od Aj­de­na, Ro­mu­lo­vi ra­do­vi pri­ka­zu­ju ne­ku vr­stu tra­u­me, po­ja­snio je Ću­ko­vić, na pro­sto­ru biv­še Ju­go­sla­vi­je. Di­ma, ina­če ti­pič­ni Nju­jor­ča­nin, bo­ra­ve­ći u Ko­to­ru bio je fa­sci­ni­ran sta­ro­šću tvr­đa­va tog gra­da, kao i na­šom isto­ri­jom i kul­tu­rom.

“Ru­kom je do­di­ri­vao gra­đe­vi­ne po sta­rom gra­du Ko­to­ru ne vje­ru­ju­ći da su to­li­ko sta­re. Bio je za­di­vljen i op­sjed­nut sta­ro­šću na­še kul­tu­re. Kroz ra­do­ve je po­ku­šao upra­vo da pro­dre u tu sta­rost i da na ne­ki na­čin ko­mu­ni­ci­ra sa nji­ma”, re­kao je Ću­ko­vić.