Iz­lo­žba „Zva­nič­ne če­stit­ke Nikola I po­vo­dom ju­bi­lar­nih sve­ča­no­sti 1910. go­di­ne”, či­ji je autor Sr­đan Pe­jo­vić, biće otvorena 15. decembra u nikšićkoj galeriji “Nikola I” u 19 sati.

Na izložbi će govoriti Sr­đan Pe­jo­vić autor i pomoćnik direktora Dr­žav­nog ar­hi­va Cr­ne Go­re ,a izložbu će otvoriti direktor Dr­žav­nog ar­hi­va Cr­ne Go­re Stevan Radunović.

Moderator večeri biće načelnica Arhivskog odsjeka Nikšić Violeta Krivokapić.

Na iz­lo­žbi će biti red­sta­vlje­na do­ku­men­ta ko­ja go­vo­re o zna­ča­ju i ulo­zi Cr­ne Go­re i nje­nim od­no­si­ma sa dru­gim zemlja­ma Evro­pe i svi­je­ta na kra­ju pr­ve de­ce­ni­je 20. vi­je­ka, a po­sje­ti­o­ci će biti u pri­li­ci da na 17 pa­noa po­gle­da­ju zvanič­ne če­stit­ke ko­je su Ni­ko­li Pr­vom po­vo­dom pro­gla­še­nja Cr­ne Go­re za kra­lje­vi­nu sti­gle od: pred­sjed­ni­ka SAD-a, grč­kog kra­lja Đor­đa, Fra­nje Jo­si­fa, bel­gij­skog kra­lja Al­ber­ta, nje­mač­kog ca­ra Vil­hel­ma, ru­mun­skog kra­lja Ka­ro­la, pred­sjed­ni­ka Fran­cu­ske A. Fa­li­je­ra, ita­li­jan­skog kra­lja Vik­to­ra Ema­nu­e­la, špan­skog kra­lja Al­fon­sa, prin­ca od Mo­na­ka Al­ber­ta I, ve­li­kog voj­vo­de Adol­fa Fri­dri­ha V, kra­lja Nor­ve­ške Ha­ko­na, bu­gar­skog kra­lja Fer­di­nan­da, Pa­pe Pia X, kra­lja Ve­li­ke Bri­ta­ni­je Džor­dža V, austro­u­gar­skog ca­ra Fra­nje Jo­si­fa, ru­skog ca­ra Ni­ko­la­ja II Ro­ma­no­va, kra­lja Bu­gar­ske Fer­di­nan­da, ita­li­jan­ske kra­lji­ce maj­ke Mar­ga­re­te Sa­voj­ske i sul­ta­na Meh­me­da V.

Organizator ovog događaja je Dr­žav­ni ar­hi­v Cr­ne Go­re – Arhivski odsijek Nikšić i JU “Muzeji i galerije Nikšić”, u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću.