Ivan Ću­zo­vić ni­je se du­go za­dr­žao na če­lu FK Če­li­ka. Na­kon sa­mo dva­de­set da­na od iz­bo­ra, on je ju­če pod­nio ostav­ku, prenosi “DAN”.

“Zbog lo­ših re­zul­ta­ta se­ni­o­ra, za ko­je sam naj­ma­nje od­go­vo­ran, ali zbog mo­ral­ne od­go­vor­no­sti, pod­no­sim neo­po­zi­vu ostav­ku na mje­sto pred­sjed­ni­ka FK Če­lik. Iskre­no se na­dam da će Če­lik u na­red­nim ko­li­ma ima­ti mno­go vi­še uspje­ha”, na­pi­sao je Ću­zo­vić u iz­ja­vi do­sta­vlje­noj me­di­ji­ma.